Fakta om regeringens åtaganden mot antisemitism och annan rasism

Bevara och föra vidare minnet av Förintelsen

  • 1 juli 2022 ska Sveriges museum om Förintelsen ta emot sina första besökare.

Främja utbildning och forskning om Förintelsen och antisemitism och andra former av rasism

  • Skolverket ges resurser för och uppdrag att i samarbete med Forum för levande historia arbeta med demokratistärkande insatser i skolan, folkbildningen och inom annan utbildning för vuxna med syfte att motverka antisemitism och andra former av rasism.
  • Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor per år i forskningsmedel ska fördelas av Vetenskapsrådet till och med 2026. Utifrån Vetenskapsrådets kartläggning av svensk forskning om Förintelsen och antisemitism, som inkluderar bland annat folkmordet på romer och antiziganism, ska Vetenskapsrådet lämna rekommendationer till regeringen om hur de nya forskningsmedlen ska fördelas.

Bekämpa rasism – online och offline

  • Skräddarsydda åtgärdsprogram mot antisemitism, antiziganism, islamofobi, afrofobi och rasism mot samer ska tas fram. 
  • Polismyndigheten ges i uppdrag att fortsatt utveckla och förbättra arbetet för att bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin.
  • Totalförsvarets forskningsinstitut får i permanent uppdrag att genomföra kartläggningar av rasistiska uttryck i digitala miljöer och analysera de våldsbejakande extremistiska budskap som sprids.
  • Organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism ska kriminaliseras. En parlamentarisk kommitté som förutsättningslöst ska undersöka möjligheterna till en tydligare kriminalisering av förnekelse av Förintelsen ska tillsättas.

Främja judiskt liv, stärka arbetet för romsk inkludering och förstärka det civila samhällets säkerhet

  • En utredning om främjande av judiskt liv i Sverige ska tillsättas och strategin för romsk inkludering förstärks och ges permanent finansiering. Språkcentrum för jiddisch och romani chib ska inrättas.

Statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället, bland annat trossamfund, förstärks kraftigt.