Personuppgiftspolicy för AiP Media Produktion AB

AiP samlar in och använder uppgifter som kan kopplas till våra användare, så kallade personuppgifter. Det är vårt yttersta ansvar att behandla uppgifterna på ett säkert och användarvänligt sätt i enlighet med både rättsliga krav och de förväntningar våra användare har.

AiP Media Produktion AB är det företag som är så kallad personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs här.

Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss, och vi tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet. Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant innan du använder våra tjänster.

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för AiP Media Produktion AB, det vill säga när du tar del av tidningen Aktuellt i Politiken och närliggande tjänster i pappersform, på aip.nu och i relaterade digitala applikationer (”Tjänsten”/”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av AiP Media Produktion AB, organisations­nummer 556573-5148 (AiP, vi eller oss).

Vi ansvarar för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsterna.

Webbplatsen aip.nu har ett utgivningsbeslut och omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.

Centrala begrepp
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsterna utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Uppgifter vi samlar in
För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i tre kategorier utifrån hur de samlas in:

a) Uppgifter som du själv lämnar till oss

När du köper Tjänsterna och utför aktiviteter inom ramen för Tjänsterna lämnar du uppgifter om dig själv, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter i den här kategorin är sådana som du aktivt lämnar till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på redaktionen samt när du startar eller ändrar en prenumeration hos oss.

b) Personuppgifter som samlas in när du använder Tjänsterna

När du använder Tjänsterna lagrar vi information om användningen. Denna information inkluderar vilka Tjänster du använder, vilka webbplatser du besöker och hur du beter dig på till Tjänsterna relaterade webbplatser. Informationen kan delas upp i följande kategorier:

Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling
Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten och uppkopplingen till Tjänsterna och din användning av Tjänsterna på olika enheter. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierare.

Information om användningen av Tjänsterna; användarbeteende 
Vi registrerar köp av produkter och tjänster inom ramen för Tjänsterna. Dessutom lagras information om besök på de webbsidor där Tjänsterna tillhandahålls och ditt beteende när du använder Tjänsterna. Denna information kan omfatta hur du scrollar och navigerar på en webbplats.  

Platstjänster
När du använder Tjänsterna beräknar vi en ungefärlig geografisk plats baserat på den IP-adress du använder. Om du har accepterat platstjänster i din telefon/surfplatta kommer vi att löpande samla in mer detaljerade uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring.

Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll, såsom artiklar och annonser som är relevanta för dig. Om du inte längre vill att vi ska kunna samla in detaljerade uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster i din telefon/surfplatta. Vi kommer i sådana fall därefter endast att beräkna en ungefärlig geografisk plats baserat på din IP-adress.

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet 
När du besöker webbplatser där Tjänsterna tillhandahålls använder vi, direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Cookies eller kakor är små textfiler som överförs till din dator från vår webbplats, när du besöker våra sidor. Cookies sparas endera kortvarigt i din dators arbetsminne (sessionscookies) eller långvarigt på din hårddisk (permanenta cookies). Genom dem kan vi exempelvis förenkla registreringen eller anpassa innehållet individuellt till dina intressen och vad du tycker om.

c) Uppgifter från andra källor 

AiP kan från tid till annan få information från andra källor, vanligtvis våra partners, kunder, annonsörer och leverantörer. Leverantörer av profileringsinformation kan förse oss med sannolikhetsbaserad information om din demografiska profil (såsom utbildningsnivå eller storlek på hushåll). Sådan information gör det möjligt för oss att i framtiden kunna presentera mer relevanta annonser och mer relevant innehåll för dig. Information från ovan nämnda källor kan även omfatta data som registrerats innan du ingått avtal med oss.

Ändamålet med behandlingen
Vi behandlar och delar med oss av dina personuppgifter till andra bolag i syfte att (i) fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, (ii) tillhandahålla och administrera din tillgång till Tjänsterna, (iii) besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, (iv) förbättra din användarupplevelse, (v) ge dig annonser, erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig, (vi) skicka dig information och direktmarknadsföring via e-post eller på annat sätt, (vii) analysera marknadstrender och framtida efterfrågan, (viii) vidareutveckla Tjänsterna och andra tjänster (bland annat genom att anpassa dessa till vad vi tror är användarnas önskemål), samt (ix) förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsterna.

Du hittar mer detaljerad information om ändamålen (iv) till (ix) här nedan.

Förbättra användarupplevelsen 
Vi använder personuppgifter för att ge dig en mer användarvänliga Tjänster. Detta avser framför allt din upplevelse i samband med registrering, förflyttning och köp av produkter och tjänster inom ramen för Tjänsterna. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av Tjänsterna till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

Personifierade erbjudanden, rekommendationer och annonser
Vi vill kunna ge dig rekommendationer, anpassade tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och ditt beteende när du använder Tjänsterna. Det kan vara rekommendationer om produkter och tjänster baserat på vad du har läst eller köpt eller vad andra användare med liknande beteendemönster har visat intresse för. Informationen gör också att vi kan leverera digitala annonskampanjer som är anpassade till varje enskild användare så att du kan få relevanta annonser utifrån ditt beteendemönster, ålder och andra uppgifter vi har om dig.

Direktmarknadsföring 
Om du har en aktiv kundrelation med oss, kan vi skicka dig information och marknadsföring via e-post, telefon eller andra digitala kontaktvägar (t.ex. sociala medier), om du inte har instruerat oss att inte göra det. Du kan tacka nej till direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Analysera marknadstrenderna och vidareutveckla Tjänsterna
Vi använder personuppgifter i syfte att utföra användarsegmentering, analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra och utveckla våra webbplatser, erbjudanden och tjänster.

Förebygga, begränsa och utreda missbruk 
Vi använder personuppgifter rörande användarnas aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Tjänsterna. Med missbruk avser vi bland annat upprättande av falska profiler, ”spamming”, trakasserier, agerande i strid med Användarvillkoren för Tjänsterna samt annat agerande som är förbjudet enligt lag. Om vi upptäcker missbruk av Tjänsten/Tjänsterna, och för att förhindra ytterligare missbruk, kan vi överlämna information om din enhet eller IP-adress genom användande av en identifieringstjänst för att förhindra att ytterligare missbruk sker med användning av den enheten.

Överföring av personuppgifter
Vi använder tjänsteleverantörer som utför vissa uppgifter åt oss. Några av dessa tjänsteleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter. Tjänsteleverantörerna är våra så kallade personuppgiftsbiträden. Det betyder att vi fortfarande har ansvaret för personuppgiftsbehandlingen. Företaget som är personuppgiftsbiträde får bara behandla personuppgifter för att leverera den aktuella tjänsten till oss. De får inte behandla uppgifterna på något annat sätt än vad vi bestämmer. Detta betyder att de inte heller får använda uppgifterna för egna syften. Vår användning av personuppgiftsbiträden utvärderas noga, bland annat avseende informationssäkerhet för att säkerställa att uppgifterna behandlas korrekt. Vi ingår skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer i enlighet med kraven i lagstiftningen.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsterna kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.

Överföring av personuppgifter till tredje land 
Vi överför inte dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES.

Lagring och gallring av uppgifter
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättelse, blockering och radering
Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Google Analytics
För att förbättra vårt utbud använder vi analysverktyget och cookien från Google Analytics. Den information som genereras av cookien avseende din användning av vår webbplats skickas i regel till en server hos Google i USA och lagras där. I det fall IP-anonymiseringen aktiveras på denna webbplats, kortar Google först din IP-adress inom medlemsstater i den Europeiska gemenskapen eller inom andra fördragsstater i det europeiska ekonomiska området. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och kortas där. På uppdrag av den ansvarige för denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter över aktiviteterna på webbplatsen och för att utföra andra tjänster associerade till användning av webbplatsen och internet för denna webbplats operatör. Den IP-adress som förmedlas från din webbläsare av Google Analytics sammanförs inte med andra data av Google. Du kan hindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsare, men vi vill informera dig om att du i detta fall möjligen inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning.

Social Plug-Ins
När du använder Tjänsterna kan du dela information från dessa på sociala medier, som t.ex. Facebook eller Twitter, via en implementerad social plug-in (som t.ex. en gillaknapp). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:

a) datum och tid för ditt besök;
b) Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;
c) din IP-adress;
d) vad du använt för webbläsare;
e) vad du använt för operativsystem;
f) ditt användarnamn om du är en registrerad användare av det sociala mediet och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn; och
g) den information som du använt denna plug-in för.

I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med och omfattningen av insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare. Vänligen notera att vi inte har något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av plug-ins.

Facebook pixel
Den här webbplatsen använder Facebook pixel för statistiska ändamål. Med hjälp av en cookie får vi veta hur våra marknadsföringsåtgärder på Facebook kan inkluderas och förbättras. På så sätt kan användarnas beteende spåras efter att de har klickat på en Facebook-annons och omdirigerats till leverantörens webbplats. Denna process är utformad för att utvärdera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål och kan bidra till att optimera framtida reklam.

Detaljer om de cookies Facebook pixel använder och data som samlas in finns i den detaljerade tabellen i Facebooks cookiepolicy. Facebooks pixel samlar tre typer av data när den laddas:

1. Http-rubriker – allt som finns i HTTP-rubriker. HTTP-rubriker är ett standardwebbprotokoll som skickas som standard mellan en webbläsarbegäran och en server på internet. HTTP-rubriker inkluderar ip-adresser, information om webbläsaren, sidans plats, dokument, referent och användaragent.

2. Pixelspecifika data – detta inkluderar pixel-id och Facebook-cookie.

3. Valfria värden – utvecklare och marknadsförare kan välja att skicka mer information om besöket via anpassade datahändelser. Exempel på anpassade datahändelser är konverteringsvärde, sidtyp med mera. Läs mer om anpassade datahändelser här.

Detaljer om integritetsinställningar för Facebook-annonser finns här: Facebook-inställningar för annonsvisning

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss, och gör alltså inte att vi kan dra några slutsatser om användarnas identitet. Däremot lagras och bearbetas uppgifterna av Facebook, så att det går att ansluta till varje användarprofil och så att Facebook kan använda uppgifterna för egna reklamändamål, enligt Facebooks policy för dataanvändning.

Nyhetsbrev
För att du ska kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver vi en e-postadress. Vi använder din e-postadress enbart för att skicka nyhetsbrevet.

När du registrerar dig får du en bekräftelselänk till din e-postadress. Nyhetsbrevet aktiveras först när du aktiverar länken. Du kan när som helst säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet. Det gör du genom att använda den avsedda länken i nyhetsbrevet.

Tävlingar
AiP behandlar personuppgifter för tävlingsbidrag som kommer in till oss. När du skickar in ditt tävlingsbidrag samtycker du till att de personuppgifter du lämnar behandlas för att administrera tävlingen.

Ändringar i personuppgiftspolicyn
Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Redaktionellt innehåll som inte omfattas av gällande personuppgiftslagstiftning
Redaktionellt innehåll i Aktuellt i Politiken samt andra AiP Media Produktion AB:s övriga utgåvor omfattas av utgivningsbevis vilket medför att lagen inte gäller i den utsträckning tillämpning av lagen skulle strida emot bestämmelser avseende tryck- och yttrandefrihet.

Kontaktuppgifter till personuppgiftansvarig
För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor på denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta oss på någon av följande adresser:

AiP Media Produktion AB
Org. Nr 556573-5148

Adress
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

Telefon: 08-700 26 00.

Har du frågor som rör behandling av dina personuppgifter kan du även kontakta AiP på [email protected].

Köpvillkor

1. Din beställning via aip.nu (genom flowy.se)
För att kunna teckna en prenumeration måste du vara 18 år eller äldre och ha svensk leveransadress. Är du under 18 år krävs målsmans godkännande.

När du godkänner dessa köpvillkor intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv eller annan är riktiga. När du genomför köpet accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning.

2. Betalning
Vi erbjuder idag fakturabetalning och kontokortsbetalning samt autogiro. Fakturan skickas med post, betalningsvillkor 30 dagar.

3. Bekräftelse på genomfört köp
Efter att du har lagt din beställning kommer en orderbekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du har uppgett.

4. Priser och avgifter
I alla prenumerationspriser ingår moms med 6 %. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Portokostnad för tidningen ingår i prenumerationspriset. Porto och expeditionsavgift kan tillkomma då erbjudande med premie beställs.

En prenumeration tecknas alltid för ett visst antal nummer, även om detta kan uttryckas som “hel-/halvår, månad” och liknande. Digitala och pappersutgåvor betraktas likvärdigt, du får alltså välja om du vill läsa digitalt & på papper eller endast digitalt. 

5. Reservation för slutförsäljning
Aktuellt i Politiken reserverar sig för att premier kan ta slut i sortimentet innan informationen hinner uppdateras på hemsidan.

6. Leverans
Aktuellt i Politiken skickas ut med Posten i de fall du valt en pappersprenumeration.

7. Ångerrätt
Vid köp på aip.nu eller flowy.se har du alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande lag. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Aktuellt i Politikens kundservice (se kontaktinformation nedan). När du ångrar ditt köp betalar Aktuellt i Politiken tillbaka det belopp som motsvarar icke redan levererade tidningar.

Vid utövande av ångerrätten vad gäller prenumerationer med premier ska du skicka tillbaka premien, du står själv för returfrakten. Du ansvarar för premiens skick efter det att du har mottagit den, samt under returfrakten.

8. Bytesrätt
Aktuellt i Politiken tillämpar inte bytesrätt av premier, utan hänvisar till vad som anges under punkten 7 (Ångerrätt), för det fall du vill skicka tillbaka en vara.

9. Reklamation
Reklamationsrätten gäller varor eller tjänster som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du önskar göra gällande fel i beställd vara ska du kontakta Aktuellt i Politikens kundservice (se kontaktuppgifter nedan) så snart som möjligt efter att felet upptäckts.

10. Betalning
Om du valt att betala via faktura skickas den per post till dig. Betalningen ska vara Aktuellt i Politiken tillhanda senast det datum som är angivet på inbetalningskortet.

11. Uppsägning
Tidsbestämd prenumeration: Om det är en tidsbestämd prenumerationen (för ett visst antal nummer) avslutas den automatiskt utan att du behöver säga upp den. Vi skickar erbjudande till dig om att förlänga/förnya din prenumeration i god tid innan prenumerationen upphör.

Löpande prenumeration: En löpande prenumeration innebär att du får tidningen (på det sätt du valt, digitalt/papper), till dess att du säger upp din prenumeration. Du har ingen bidnings- eller uppsägningstid. Du som kund kommer att informeras om eventuella prisändringar innan nästkommande betalning.

12. Bild- och skrivfel
Aktuellt i Politiken reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på hemsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning, teknisk specifikation och felaktiga priser. Aktuellt i Politiken har rätt att korrigera sådana eventuella fel och ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer, vilka inte garanteras återge de antal varor du erhåller eller varan eller tjänstens exakta utseende, funktion eller ursprung.

13. Immateriella rättigheter
All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till material på aip.nu (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Aktuellt i Politiken. Det betyder exempelvis att du inte utan Aktuellt i Politikens tillstånd får kopiera, ändra eller överföra sådant innehåll till din egen webbplats eller sprida det på annat sätt.

14. Force majeure
Aktuellt i Politiken är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa köpvillkor om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan, och om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, svåra väderförhållanden, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång på marknaden.

15. Villkorsändring
Aktuellt i Politiken har rätt att ensidigt ändra dessa köpvillkor.

16. Dina rättigheter som konsument
Du som konsument har bland annat rättigheter enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, E-handelslagen, Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen när du köper varor och tjänster på internet. För information om vilka rättigheter du har som konsument rekommenderar vi dig att besöka konsumentverkets hemsida konsumentverket.se

17. Tillämplig lag och tvistlösning
Svensk lag tillämpas på dessa köpvillkor. Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden, arn.se

18. Kundservice
Du är alltid välkommen att kontakta Aktuellt i Politikens kundservice. Telenr 08-799 63 09
Epost [email protected]