Regeringen vill ta bort friskolornas köer

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom berättade under torsdagen om regeringens förslag på lagändringar för ett mer likvärdigt och rättvist skolval. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Det ska bli omöjligt att sätta ett nyfött barn i kö till en friskola med hög status som sker i dag. Kötid ska bort som urvalsgrund för friskolorna. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Likvärdigare utbildning och minskad skolsegregation. Det ska bli följden av en lagrådsremiss om reglerade urvalsgrunder för förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Under torsdagen höll skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) en presskonferens där hon redogjorde för regeringens förslag till ändringar i skollagen för ett mer rättvist skolval.

Genom dessa förslag kommer inte längre orättvisa urvalsgrunder att få förekomma.

– Vi behöver återta den demokratiska kontrollen över välfärden. Därför lägger regeringen nu fram förslag som innebär att skolvalet ska bli mer rättvist. Genom dessa förslag kommer inte längre orättvisa urvalsgrunder att få förekomma och vårdnadshavare, oavsett socioekonomisk bakgrund, kommer få mer likvärdiga möjligheter att välja skola för sina barn, sa Lina Axelsson Kihlblom.

Förslagen innebär bland annat att huvudmän för förskoleklass och grundskola så långt det är möjligt aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på skolan och vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en sådan sammansättning.

Det kan handla om informationsinsatser till socioekonomiskt starka och svaga områden eller att tillämpa urvalsgrunder så att elevsammansättningen på skolan blir mer heterogen.

Urvalsgrunderna som ska få användas vid urval till både kommunala och fristående skolor med förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska regleras i skollagen.

Regeringen föreslår också att Skolinspektionen särskilt ska beakta alla elevers rätt till en likvärdig utbildning vid prövning av ansökningar om nyetableringar av fristående skolor.

Lagändringarna i fråga om allsidig social sammansättning och urvalsgrunder för kommunala och enskilda huvudmän föreslås träda i kraft 1 juli 2023. Bestämmelserna om urval ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas höstterminen 2024. Lagändringarna i fråga om tydligare villkor för nyetablering av fristående skolor föreslås träda i kraft 2 januari 2023.

Läs intervjun från veckans AiP med skolministern här: https://aip.nu/sorgligt-nar-elever-blir-del-av-varumarke/