JO-anmäler Danderyd – ”ett maktövergrepp”

Maria Mandahl (C), fullmäktigeledamot i Danderyd.

När Maria Mandahl (C) kritiserade skolförsäljningen till kommunalrådets svärmor polisanmälde Danderyds kommun henne för grovt förtal.
Nu JO-anmäler hon kommunledningen för att ha försökt tysta hennes kritik.
– Det är väldigt allvarligt att bestraffa någon på det här sättet, säger Mandahl som kallar förtalsanmälan för ett maktövergrepp.

AiP har i flera artiklar granskat det infekterade politiska efterspelet till Danderyd kommuns försäljning 2020 av kommunala Svalnässkolans verksamhet till en friskola, Elevverket, delägd av kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocanders (M) svärmor för 10 000 kronor.

Nu blir det en fråga för Justitieombudsmannen JO.

Maria Mandahl (C), ledamot i fastighetsnämnden, anser att politikerna fick vilseledande beslutsunderlag. Inför avvecklingsbeslutet betonas Svalnässkolans dåliga ekonomi och bristande elevunderlag. Men i anbudshandlingarna ett par månader senare framgår att skolan tvärtom gått med miljonöverskott och antalet sexåringar på sikt skulle vända upp.

”genomruttet att iscensätta elevunderskott och olönsamhet för att smygprivatisera kommunala verksamheter bakom medborgarnas rygg och för att gynna närstående”, skriver Maria Mandahl i ett inlägg i Facebookgruppen Danderyd debatt 22 augusti 2020.

Danderyd kommun polisanmäler henne för grovt förtal. Polisanmälan görs i kommunens namn, av kommundirektören och den administrative chefen, utan något politiskt beslut fattas i frågan.

Mandahl menar att kommunledningen därmed ”på ett skrämmande sätt” inskränkte hennes yttrandefrihet och bröt mot regeringsformen.

”kommunen, genom den politiska majoriteten, menar att jag inte ska yttra mig fritt när det gäller politiska ärenden i Danderyd”, skriver hon i JO-anmälan.

– En myndighet eller en förvaltning får inte på något sätt formellt eller informellt inskränka på yttrandefriheten, säger Mandahl.

Läs mer: AiP / Rättsexpert: Kommunen är inte hennes egen verktygslåda

Kommundirektör Johan Lindberg menar att polisanmälan var hans ansvar som arbetsgivare när en förvaltningschef och kommunalrådet framställdes som korrupta.  Men AiP har, efter att ha granskat mailloggarna, kunnat visa att det är Hanna Bocander (M) som på lördagsmorgonen 22 augusti 2020, direkt efter Mandahls inlägg, mailar kommundirektörerna och kommunjuristen om en ”Polisanmälan”, något Mandahl också hänvisar till i JO-anmälan.

”Utifrån rubriksättningen kan det antas som troligt att kommunens polisanmälan mot mig har initierats av kommunstyrelsens ordförande.”

Hanna Bocander (M) mailar kommundirektör Johan Lindberg om polisanmälan. Lindberg säger att anmälan var hans ansvar som arbetsgivare. Foto: Erik Somnäs

Samma dag polisanmälan lämnas in skriver Hanna Bocander (M) i ett mejl till oppositionsrådet Siv Sahlström (C) att hon hoppas att anmälan leder till att Mandahl sparkas från sina politiska uppdrag.

”Jag kan inte tolka M.Mandahls inlägg som något annat än ett försök att offentligt misstänkliggöra, misskreditera och skada mitt förtroende och anseende som KSO. Jag anser också att inlägget är ett graverande påhopp på kommunens samlade förvaltning och integritet. Därför har idag en polisanmälan lämnats in rörande grovt förtal…

Jag hoppas att det inträffade föranleder en uteslutning av Maria Mandahl från Danderydscentern”, skriver Bocander.

I så fall skulle tystandet av en politisk motståndare vara ett faktum.

– Jag har inte uppmanat förvaltningen/kommunen att göra en polisanmälan, det har förvaltningen självständigt gjort, säger Hanna Bocander (M) till AiP.

Läs mer: AiP / Bocanders (M) mail ger ny jävskritik

Danderyd kommun lämnar inte ut mailet mellan Bocander och kommuncheferna om ”Polisanmälan”, utan hänvisar till att det är internt arbetsmaterial.

Åklagaren meddelar i november 2020 att ”de uppgifter som spridits och som angetts utgöra förtalsuppgiften är enligt min bedömning inte tillräcklig för att omfattas av det straffbara området”.

Maria Mandahl vill även att JO granskar huruvida kommuncheferna brustit i opartiskhet.

”Innehållet i både kommunens polisanmälan och i den kommunikation kommunen har haft mailledes är både osakligt och vinklat”, skriver Mandahl till JO.

Kritiken mot bristande opartiskhet har förstärkts efter AiP:s granskning. Kommundirektörerna går dagen efter polisanmälan ut med en officiell redogörelse Svalnäsaffären på kommunens hemsida om, en text som friar kommunledningen.

”Ett inlägg i sociala medier för ett par dagar sedan antydde att eventuella släkt- eller vänskapsband mellan kommunens tjänstemän och politiker samt personal vid Elevverket skulle ha varit avgörande för att valet föll just på Elevverket. Så är naturligtvis inte fallet och med ovanstående redogörelse hoppas vi att detta har klarlagts.”

Oavsett rätt eller fel i sakfrågan, så kan det ifrågasättas att tjänstemän dömer av en politisk tvist på kommunens hemsida, samt att direkt inblandade kommunchefer rentvår sig själva och kommunalrådet. Mail AiP begärt ut visar dessutom att Hanna Bocander (M), trots att hon anmält jäv ifråga om Svalnässkolans avveckling, får påverka utformningen.

– Det finns tidigare beslut från JO att hemsidan ska vara saklig och opartisk. Jag kan knappast kalla vår hemsida nu för saklig och opartisk, utan den går majoritetens ärenden, säger Mandahl.

Texten på hemsidan innehåller medvetet otydliga formuleringar som ger bilden av ekonomiskt underskott på Svalnässkolan.

”ekonomipunkten kanske inte behöver vara så specifik”, skriver bildningsdirektör Kent Henningson i ett mail inför publiceringen, vilket resulterar i att det under bilden på Svalnässkolan står att:

”flera av skolorna gått med stora underskott under det senaste året, och i vissa fall även under flera år.”

Detta trots att Svalnässkolan, enligt kommunens eget anbudsunderlag (bilden nedan), haft ett överskott 2017–2019 på cirka en miljon kronor. Samma dubbla budskap som fick Maria Mandahl att reagera.

– Jag gick i taket. Vi förtroendevalda har fått höra att det inte går att få ekonomi i så små skolor, så vi behövde lägga ned den. Det här är ju olagligt faktiskt, att ge olika information. Vi fattar beslut på underlag som inte stämmer, säger Mandahl.

”Det går inte att bortse från att fullmäktige och utbildningsnämnden inte haft möjlighet att ta informerade beslut i ärendet då de inte haft tillgång till relevant och aktuell ekonomisk information.”, skriver hon i JO-anmälan.

Den förklaring som bildningsdirektören ger är att det var svårt att särskilja Svalnässkolans resultat från Ekebyskolan som ingår i samma enhet.

–  Vi gjorde i höstas prognoser som visade att Svalnässkolan skulle få ett ekonomiskt underskott för 2019 på drygt en miljon kronor. När bokslutet gjordes vid årsskiftet visade det sig att underskottet blev betydligt lägre, även om det fortfarande är ett underskott. Anledningen till det lägre underskottet är bland annat att färre elever än befarat valde att lämna skolan och att två medarbetare slutade utan att ersättas med nya, säger Kent Henningson i en kommentar 13 maj 2020.

Efter oppositionens kritik mot polisanmälan förklarar kommundirektören och den administrative direktören på intranätet för de 1 500 kommunanställda att polisanmälan inte var riktad mot en enskild politiker utan mot ett Facebookinlägg som sedan visade sig vara gjort av en politiker.

”Det har under utredningen fastställts att den anmälde är en förtroendevald i Centerpartiet i Danderyd.”

Detta är en osann uppgift, påpekar Mandahl. Dels pekar polisanmälan direkt ut Mandahl, dels har kommundirektören redan 5 juni 2020 mejlat Mandahl och begärt ett personligt möte för att diskutera hennes tidigare kritiska Facebookinlägg.

”Åsiktsbildningen och debatten är och ska självklart vara fri men som kommunens ledande tjänsteman och i egenskap av chef över förvaltningscheferna ser jag det som synnerligen bekymmersamt om det finns en uppfattning att förvaltningen inte agerar professionellt”, skriver Lindberg till Mandahl.

– Det var ett försök att inskränka min yttrandefrihet, eller att skrämma mig. Kalla mig till ett uppsträckningssamtal, säger Mandahl.

Hon tar även i sin JO-anmälan upp att hon inte fick ställa frågor om lokalförsörjningsplanen på fastighetsnämnden, trots att lokalstrategen var där.

– Jag anmälde tre veckor i förväg att jag ville veta varför den inte stämmer överens med skolutredningen. Men jag blev tystad av vice ordföranden, säger Mandahl.

Dokument AiP begärt ut visar att kommunen utreder förutsättningarna för att åklagaren ska driva ett allmänt åtal. Det skulle bespara Bocander och tjänstenännen en enskild process.

I polisanmälan argumenterar kommunen för att brottet är grovt och har stort samhällsintresse. Straffskalan för grovt förtal har böter eller fängelse i högst två år.

”Syftet är att underminera demokratin genom att utpeka kommunstyrelsens ordförande som korrumperad och att förvaltningen tar fram falska underlag om kommunstyrelsens ordförande vill det”, skriver kommunen i polisanmälan.

– Mitt syfte har aldrig varit att skada demokratin. Det har heller inte varit att skada Hanna Bocander, utan det har varit att säga: Ska ni göra det här då måste alla handlingar stämma. Men när jag kritiserade det ville de sätta mig i fängelse, säger Mandahl som gör liknelser med hur oppositionen behandlas i diktaturer.

– Man har ett demokratijubileum och de beter sig om det vore en totalitär stat, där de som har makten är maktfullkomliga.

Polisanmälan har föranlett flera interpellationer och motioner från oppositionen. Dessa har avslagits och Hanna Bocander (M) har undvikit direkt debatt i fullmäktige. Kommundirektörerna vill inte kännas vid att de medvetet polisanmält en oppositionspolitiker. Det gör, enligt Mandahl, att hon nu vänder sig till JO. Hon poängterar att anmälan är personlig. inte sanktionerad av Centerpartiet.

– Vi har haft rättsprocessen, efter det så hade vi den politiska processen. De har inte velat föra någon politisk dialog om att de har polisanmält. Nu känner jag att juridiken måste få säga sitt.

– Det handlar inte bara att stå upp för mig själv, vilket självklart är viktigt. Det handlar också om demokratin, säger Mandahl.

AiP har bett Hanna Bocander (M) och kommundirektör Johan Lindberg om en kommentar.

– Granskning är bra och om en offentlig förvaltning har gjort fel ska det rättas till, det är min hållning. Jag har läst några delar av den långa anmälan till JO. För mig framstår det som ett rättshaveristiskt beteende från någon som tror att yttranderätten är oinskränkt bara för att hon är politiker. Lagen gäller lika för alla och förtal är olagligt oavsett vem som förtalar, säger Hanna Bocander (M).

– I dagsläget har jag ingen ytterligare kommentar än att det självklart står varje invånare fritt att begära JO:s granskning om man anser att en myndighet brustit i sitt uppdrag. I sak välkomnar jag också JO:s granskning av kommunens hantering som jag hoppas kan leda till en naturlig slutpunkt för denna diskussion. Det gagnar hela organisationen, oavsett vilken uppfattning man har om händelseförloppet och ämnet, säger Johan Lindberg.