Greve Douglas (M) dubbelspel

M-ledda Österåker låter toppmoderaten Gustaf Douglas behålla sitt svartbygge trots att det bryter mot strandskyddet.

När det inte gäller den egna marinan värnar dock Douglas strandskyddet.

Samtidigt som Douglas stred för sin marina överklagade han och stoppade ett annat mindre strandnära bygge för att det skulle innebära ”en ökad stress på de fåglar som häckar i strandkanten”.

SVT Uppdrag Granskning avslöjade förra veckan att Österåkers förra kommunalråd Ingela Gardner Sundström (M) och maken Jan-Olov Sundström (M) lånade pengar av grevefamiljen Douglas när de startade sin friskola. De fick också en stor rabatt på arrendet som Gardner Sundström uppskattar till 180 000 kronor om året.

Det är känsligt eftersom Gustaf Douglas, partistyrelseledamot i Moderaterna 2002– 2014, har varit inblandad i så många exploateringsärenden under Jan-Olov Sundströms tid som byggnadsnämndens ordförande.

– Från då fram till i dag, vilka beslut har de varit med om som berör familjen Douglas? Kan man misstänka, kan man leda i bevis, att den här generositeten kan ha påverkat deras ställningstaganden? Har det varit till men för kommunen? Det vet vi inte, säger oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S).

Svartbygget i Säbyviken är välkänt lokalt och mycket omskrivet. 2010 gav Länsstyrelsen tummen ned för tillbyggnaden av båthuset. Men i stället för att uppmana grevefamiljen till rivning så håller Österåkers kommun på att göra om detaljplanen och därmed godkänna bygget bakvägen.

Hampe Klein (M), ordförande i byggnadsnämnden sedan 2012, hänvisar till att beslutet att ändra detaljplanen togs ett år innan bygglovet upphävdes. Men byggstriden har pågått i åratal. Däremot erkänner kommunen nu att den gjort fel som inte tillfrågat grannarna.

Mindre känt är att familjen Douglas, samtidigt som de stred för att få dispens från strandskyddet för sin utbyggda båthall, överklagade ett annat byggprojekt just i egenskap av granne som värdesätter strandskyddet.

I en inlaga till Länsstyrelsen i juni 2011 överklagar familjen Douglas Österåkers beslut att ge bygglov till Ullna Golf AB för två servicebyggnader vid Ullnasjön på familjens ägor. Grevefamiljen kräver att ”all markanvändning ska ske med hänsyn till att de naturvärden som finns kan bevaras”.

”Att uppföra ytterligare byggnader i nära anslutning till sjön skulle innebära en ökad stress på de fåglar som häckar i strandkanten och vassen.”

En av byggnaderna behövde en utfyllnad av mark. Det reagerade familjen Douglas särskilt på.

”Särskilt allvarligt vore det om utfyllnad av mark i sjön tillåts då viktiga delar av strandlinjen skull försvinna och även innebära en markant ökad aktivitet i närheten av sjön med påföljande negativa effekter för fågellivet”.

Familjen Douglas är dessutom mycket kritiska till att de inte hade fått yttra sig över ärendet, som de menar har ”skett i strid med lag och praxis och även i övrigt varit olämpligt”.

Om familjens miljökrav på Ullna Golf hade ställts på det egna marinabygget – som Länsstyrelsen behandlade några månader tidigare, och som familjen vid denna tidpunkt överklagade till kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen – hade den inte kunnat byggas.

Marinan bryter vattenlinjen, står på fyllnadsmassa och bara tillbyggnaden är på 276 kvm.
Ullna Golf påpekar i sitt svar att det inte handlar om nya byggnader utan om restaureringar av tidigare och undrar hur en friggebod på 25 kvm 215 meter från stranden kan öka stressen på fåglarna, som Douglas påstår.

Men grevefamiljens Douglas nyvaknade strandskyddsengagemang får gehör av Länsstyrelsen. Så trots att Douglas samtidigt drev två direkt motstridiga hållningar i strandskyddsfrågan ser de nu ut att få sin vilja igenom i båda fallen.

Socialdemokraterna har motsatt sig både detaljplanen och laglighetsprövning av Säbyvikens marina.

S och MP kräver i ett gemensamt uttalande ”att tilltänkta detaljplaner stoppas och att resultaten av boendes överklaganden hanteras korrekt”.

Uppdaterat 180111: Österåker överklagar dom mot Douglas marina

 

Jävdebatten har följt paret Sundström i 13 år

Det har varit starka reaktioner på SVT Uppdrags Gransknings avslöjande av att Österåkers tidigare kommunalråd Ingela Gardner Sundström (M) lånat pengar av och får arrenderabatter av toppmoderaten Gustaf Douglas familj. Samtidigt har Douglas fått bygga i strid med strandskyddet. Debatten om jäv har följt makarna Sundström i åratal.

Lånet gick till Ingela Gardner Sundströms och maken Jan-Olof Sundströms friskoleföretag, som också arrenderar mark av Douglas med en rabatt  som Gardner Sundström uppskattar till 180 000 kronor eller 90 procent. Samtidigt har Jan-Olof Sundström (M) i egenskap av byggnadsnämndens ordförande varit direkt inblandad i grevefamiljens många bygglovsärenden.

– Jag vet att vi inte utöver detta har någon privat relation. Om det var så att vi var umgängesvänner hade det varit skillnad, säger Gardner Sundström till SVT.

Programmet är en del i UGs serie kommungranskningar. Men kopplingen mellan Ingela Gardner Sundström och Gustaf Douglas går djupare än frågor om bygglov och kommunal demokrati. Gardner Sundström är ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation, och därmed en av de mest inflytelserika moderatpolitikerna i kommunsektorn.

Gustav Douglas var 2002–2014 ledamot av Moderaternas partistyrelse. Han har varit en central aktör i striden om vinster i välfärden. Douglas ägde omsorgsjätten Attendo som han sedan sålde till ett riskkapitalbolag med en skattefri reavinst på 642 miljoner kronor.
Inför valet 2006 ledde han insamlingen av pengar till den moderata Rosenbadsfonden.

Kritiken mot jäv, dubbla stolar och moderat maktfullkomlighet har följt paret Gardner Sundström sedan 2002. Det är också något som AiP återkommande rapporterat om.
Medan Socialdemokraterna mest kritiserat den bristande demokratin  är det ofta besvikna tidigare moderata partikollegor som angripit jävsförhållanden inom Sundströmklanen.
Men även tunga jurister har varit kritiska. SKLs förbundsjurist kritiserade 2007 Jan-Olov Sundströms dubbla stolar som vd i Bofrämjandet, vars medlemsföretag var delaktiga i exploateringar som byggnadsnämnden behandlade.

I avtalsrörelsen 2010 varnade Gardner Sundström för att höga lönekrav kan leda till alltför stora ökade kostnader för kommuner och landsting.

Samtidigt råkade hon i blåsväder lokalt för att hon som arvodesgruppens ordförande fördubblade sitt eget och tripplade makens arvode från 6 666 kronor till 33 600 i månaden. De nya politikerarvodena gav en merkostnad på två miljoner kronor om året. Kammarrätten ansåg att Gardner Sundström hade varit jävig, men Högsta förvaltningsdomstolen friade henne i oktober 2014.

– Det rätta svaret vid en tentamen i juridik är att det här är frågan om jäv. Å andra sidan kan svaret på samma fråga i ämnet rättssociologi vara att domstolen kommer att fria, sa juristprofessorn Dennis Töllborg till Skolvärlden 2010 om Gardner Sundströms dubbla skolroller.

Det visade sig också vara problematiskt att vara både kommunalråd respektive ordförande i byggnadsnämnden och skolägare.

Svinninge Friskola som ville etablera sig intill och konkurrera med Rydbo friskola reagerade starkt på att konkurrenten och kommunen var samma person både när det gällde skolplanering och byggnadslov.

”Hur anser Kommunstyrelsen, att det överhuvudtaget, ska vara möjligt för oss inom Noveca AB, att kunna vara säkra på att vi ska få en korrekt handläggning hos byggnadsnämnden/stadsarkitektkontoret?”, skrev Svinninge Friskolas rektor Pia Auvinen i ett brev.

När kommunen 2009 skulle spara på skolområdet avslöjade AiP att Ingela Gardner ville hålla friskolorna skadelösa, istället för att sänka skolpengen lika för alla som S krävde.
– Skolorna har fått bygga upp verksamhetsfonder. De kan ta medel från dem om det krävs, sa Gardner Sundström till AiP.

Friskolor, som hennes egen, hade inte samma marginaler, resonerade hon. Trots att Rydbo friskola, där hon var ordförande och maken vd, hade haft en vinst på totalt över en miljon de två föregående åren.

Oppositionen gick i taket över att Gardner Sundström skyddade sin egen skola, bland annat med hänvisning till att friskolor har avkastningskrav.

”Hon har ju sett till att driva verksamhet i privat regi  ges vinstgarantier med skattemedel… Jag tycker det är åt fanders, en sådan politiker borde stoppas från att ha med våra skattemedel att göra”, skrev Ann-Christine Furustrand (S) på sin blogg under rubriken ”M-politiker skor sig”.

”Det skrivs hatfullt om vinst. Ja Rydbo Friskola går med vinst. Och alla överskott under åren så när som på en utdelning på 14 000 kronor totalt att fördela på samtliga aktieägare – ligger kvar i skolans budget som en säkerhetsbuffert”, svarade Gardner Sundström i ett mail till alla ledamöter i kommunstyrelsen utom Furustrand (S).

Kommunstyrelsens ordförande och byggnadsnämndens ordförande var inte de enda Österåkermoderater som blev friskoleentreprenörer utan även socialnämndens ordförande. Helena Jungenstam (M) fick 2008 knoppa av kommunala Röllingby gymnasium för endast 170 000 kronor. På de tre första åren gjorde sedan Jungenstams Skärgårdsgymnasiet hela tre miljoner kronor i vinst.

Skolverket skrev i sitt positiva svar till etableringen att ”skolan fått personliga garantier från kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (M) vad gäller övertagande av lokaler”.

(På bilden Helene Jungenstam och Ingela Gardner Sundström inför valet 2010.)

När makarna Sundström skulle finansiera sin egen friskoleutbyggnad lånade de i all tysthet pengar av familjen Douglas. Men för dem som inte hade den möjligheten läy Gardner Sundström kommunen hjälpa till.

2006 gav kommunledningen Österåkers friskola AB hjälp på traven genom att ställa upp med en kommunal borgen på 20 miljoner för bolaget att bygga om en tidigare kommunal fastighet.

Beslutet överklagades dock och underkändes juridiskt i regeringsrätten 2009. Det var inte kommunens uppgift att borga för privata företag.

2010 lämnade Gardner Sundström kommunalrådsposten för att bli fullmäktiges ordförande. Trots all jävsdebatt under åren utsåg Moderaterna henne även till ordförande för Stockholms läns landstings revisorskollegium. Hon avgick dock redan efter tre månader med hänvisning till att hon hade varit tvungen att granska sin make som fått landstingsuppdrag.

Detta var kort efter arvodesskandalen samt att det hade framkommit att Gardner Sundström, när hon lämnade kommunalrådsposten, hade beställt sitt eget porträtt i olja och en avtackningsfest för över 200 000 kronor.

Du har ju varit i blåsväder i Österåker. Fanns det med i ditt beslut att lämna dina uppdrag?
– Nej, de uppdragen har inte med varandra att göra, sa Gardner Sundström till AiP.

Om den långa jävsdebatten i Österåker säger Österåkers oppositionsråd Ann-Christine Furustrand (S):

– Moderaterna har uppenbart en resa internt att göra. Det handlar om en kultur som finns outtalad bland en del här inom Moderaterna. Absolut inte alla. Men en del, där man inte har de här gränsdragningarna.

Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT