”Viktigt undvika retorik som skrämmer”

Foto bakgrundsbild: Ulf Palm Foto Anna Sundström (till vänster): Karl Nordlund Foto Anna Rennéus Guthrie (till höger): Lucas Persson

Splittrar regeringen Sveriges befolkning genom att prata om krig eller är det ord som verkligen behövde sägas nu? Så här tycker Anna Sundström, Palmecentret, och Anna Rennéus Guthrie, Frivärld.

Anna Sundström, generalsekreterare Palmecentret:

1. Vad anser du om regeringens och ÖBs budskap att Sverige kan hamna i krig?

Naturligtvis är det viktigt att tala klarspråk och att sprida information om hur vi som individer kan stärka vår beredskap. Men lika viktigt är det att undvika retorik som skrämmer och splittrar oss. Svenska folket är väl medvetet om den oroliga tid vi lever i. De förtjänar en politik som möter oron och stärker totalförsvarsförmågan. Men i stället för regeringen en politik som nedmonterar välfärden, urholkar civilsamhället och ställer grupper mot varandra. En politik som oundvikligen leder till splittring, sociala spänningar och försämrar vårt lands möjligheter att möta de utmaningar vi står inför. Ett ensidigt fokus på militära hot gör oss dessutom än mer oförberedda på andra hot. Klimatförändringarna hotar mänsklighetens existens, cyberattacker och desinformation utmanar våra moderna samhällen i grunden och demokratins tillbakagång hotar våra grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. 

2. Vad bör regeringen göra för att värna sammanhållning i vårt land?

Sluta tala i termer av vi och dom och föra en politik för sammanhållning i stället för splittring. En politik som minskar ojämlikheten, ökar likvärdigheten i skolan, stärker civilsamhället och kulturen. Sammanhållning skapas i gemenskap och solidaritet, inte genom den starkes rätt. Ulf Kristerssons tal om medborgarskapets plikter rimmar illa med regeringens aktiva politik för att hålla så många som möjligt utanför medborgarskapet och insatser för återvändande snarare än inkludering. 

3. Vilka säkerhetsrisker för Sveriges och Europa ser du om Trump vinner presidentvalet i USA?

Med Trump i Vita Huset kan vi vänta oss fortsatt retorik kring egenintresse och isolationism i en tid när vi behöver världsledare som står upp för samarbete och bidrar till sammanhållning snarare än splittring. Den högerauktoritära strömningen i världen kommer stärkas ytterligare och hotet mot demokratin öka. En värld med färre demokratier och fler högerauktoritära ledare ökar risken för krig och konflikter. Det amerikanska stödet till Ukraina minskar troligen vilket påverkar den ukrainska försvarsförmågan och därmed den europeiska säkerheten. Sänkta ambitioner i den amerikanska klimatpolitiken försämrar möjligheten att nå Parisavtalet och klara omställningen.

Anna Rennéus Guthrie, chef för tankesmedjan Frivärld:

1. Vad anser du om regeringens och ÖBs budskap att Sverige kan hamna i krig?

I det allvarliga säkerhetsläge som Sverige liksom Europa i stort befinner sig i, där Rysslands krig i Ukraina också allt oftare benämns som ett krig mot väst, säga att Sverige kan vara i krig om några år är ärligt och logiskt. Det möjliggör ökad beredskap och medvetenhet som är av godo i händelse av att det skulle bli krig. De på sina håll starka reaktioner på uttalandena bör tas som intäkt för att det som sades var just det som behövde sägas. 

2. Vad bör regeringen göra för att värna sammanhållning i vårt land?

Regeringen har en långsiktig normbildande roll att spela. Som representanter för Sverige har det betydelse hur man förhåller sig till historia, kultur och värderingar och hur man leder och inkluderar människor och kommunicerar om framtiden på ett konstruktivt och hoppfullt sätt. 

Det ansvaret vilar dock på många fler än bara regeringen. Det behövs ett tydligt fokus tidigt i skolan kring hur det svenska samhället är uppbyggt och om demokrati och friheternas centrala betydelse. 

Även teknikens roll i att skapa och driva på splittring och konflikter behöver adresseras. En stor del av radikalisering och splittring som sker mellan människor gör det i kommunikationsmiljöer där rörliga bilder och algoritmer arbetar förstärkande och isolerande.

Det är dags att vi överger dogmen att tekniken är neutral och ökar beredskapen kring appar och tjänster som har en aggressiv datainsamling liksom stor påverkanspotential för demokratifientliga stater. Och dessutom riktar sig till unga.

3. Vilka säkerhetsrisker för Sveriges och Europa ser du om Trump vinner presidentvalet i USA?

Den oförutsägbarhet och ökad polarisering som följer med Donald Trump är en risk för världen i stort. Dels kortsiktigt och akut riskerar en världsledare som Trump att skapa mer nyckfullhet i den geopolitiska balansen i stort liksom i olika konflikthärdar. Dels på längre sikt då riskerna är ännu mer allvarliga då tilltron till den västerländska modellen och demokratin hyvlas ned än mer. Det finns goda skäl att tro att Europa kan komma att glida mer ur siktet för USAs omsorger, detta medan Ryssland fortsätter bedriva krig i Europa och Sverige väntar på att bli Natomedlem.