Debatt: Vi står upp för den reglerade invandringen

Replik till
”Socialdemokraterna måste hitta en lösning för ensamkommande barn och unga”

Sverige har tagit ett mycket stort ansvar i den globala flyktingkrisen. Cirka 190 000 personer har de senaste fem åren fått skydd i Sverige. Det är vår största humanitära insats någonsin. De flesta av dem som har fått skydd har flytt från kriget i Syrien och jag är väldigt stolt över av att Sverige kunnat ta sig an denna stora uppgift. Vi har räddat tusentals liv.

När det gäller ensamkommande barn, så har de flesta kommit från Afghanistan. De flesta som hitintills prövats har beviljats uppehållstillstånd och fått stanna. Under förra året beviljades 78 procent av de afghanska ensamkommande barnen uppehållstillstånd. Efter ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan från december 2016 så har beviljandegraden för denna grupp ökat till 84 procent under 2017. I mars kom även en vägledande dom från Migrationsöverdomstolen där en minderårig ensamkommande afghan beviljades alternativ skyddsstatus bl.a. på grund av att han saknade föräldrar, släkt eller annat nätverk i Afghanistan. Andelen som får bifall har alltså ökat.

Rätten att söka asyl är grundläggande. Den som söker asyl i vårt land ska få sin sak prövad på ett rättssäkert sätt. Den som är i behov av skydd ska få stanna men den som får avslag på sin asylansökan måste återvända. Socialdemokraterna står därmed upp för en reglerad invandring. Så sent som i april i år slog den socialdemokratiska kongressen fast detta i våra riktlinjer.

Sverige har ett av världens mest rättssäkra asylsystem. I prövningen ingår bl.a. frågan om skyddsbehovet och om den asylsökande är under eller över 18 år. Rättssäkerheten har genom regeringens arbete stärkts ytterligare genom att det nu finns ett system för medicinska åldersbedömningar. Det ger den asylsökande en bättre möjlighet att göra sin ålder sannolik. Den 1 maj i år trädde dessutom lagändringar i kraft som innebär att Migrationsverket så snart som möjligt efter en asylansökan ska göra en åldersbedömning i oklara fall. Inget ensamkommande barn kan skickas tillbaka om det inte finns ett ordnat mottagande i hemlandet.

Migrationsverkets beslut om avslag på en asylansökan inklusive bedömningen om ålder, kan överklagas till en migrationsdomstol och i förlängningen till Migrationsöverdomstolen.

Idag, den 1 juni, träder dessutom en ny lag i kraft som ger de ensamkommande möjlighet till längre uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Jag har en stark tilltro till våra myndigheters förmåga att göra de här svåra bedömningarna och rättssäkerheten är stark. Asylprövning innebär alltid svåra beslut. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Alla kommer inte att kunna stanna, och varje avslag innebär svåra prövningar för den enskilde. Men likväl så finns det inget alternativ. Fri invandring skulle inte fungera.

Jag har stor respekt för dem som nu engagerar sig för de asylsökande. Jag hoppas att de också har respekt för det svåra arbete som myndigheten och domstolar har att utföra. Legitimiteten för asylsystemet, och i förlängningen för en politik där vi faktiskt kan ta ett långsiktigt ansvar för behövande människor, är ytterst beroende av att vi klarar av att stå upp för den reglerade invandringen.

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister

Spara