Utan kommunal- och regionpolitiken dör vårt parti

Lokala och regionala politiska församlingar är grunden i vårt parti. Därför blir vi oroliga när allt fler röster höjs för centraliseringar och förstatligande av olika kommunala och regionala verksamheter, skriver civilminister Lena Micko (S) och Anders Henriksson, 2:e vice ordförande i SKR.

Vi ska inte vara rädda för att ifrågasätta befintliga system och modeller, men det är inte heller bra att kasta oss in i lösningar som vi av erfarenhet vet ofta inte leder rätt. Det är inte för inte som den kommunala självstyrelsen är grundlagsskyddad. Möjligheten till lokal och regional demokrati och lokala och regionala anpassningar skapar folkrörelse och engagemang hos människor i hela landet. Civilsamhällets möjlighet att påverka politiken och samverka med offentliga aktörer är i stort sett beroende av att det finns folkvalda beslutsfattare lokalt.

Genom det här ges förutsättningar för en levande debatt i ett land där politiska skillnader är både tillåtna och sedda som demokratifrämjande. Motstånd och friktion i åsikter föder nya idéer och tvingar oss att tänka nytt. När besluten sker nära människor och av personer som vi själva utsett vet vi att våra röster räknas och att vi kan vara med och göra skillnad. Så kan människor på riktigt vara samhällsmedborgare och så stärker vi demokratiska värderingar.

Förutom demokratiaspekten handlar det faktiskt om överlevnaden för vårt parti. Det kan låta dramatiskt, men om vi inte har möjlighet till lokala och regionala styren och politiska engagemang, vad blir då kvar av oss? Socialdemokraternas styrka har alltid varit folkrörelsen, det är här engagemang växer fram och nya politiska ledare fostras. Den må se annorlunda ut i dag än för 30 år sedan, men det är fortfarande i det konkreta och i samlingen kring det vardagsnära som allt börjar. Tar vi bort den nivån blir inte mycket kvar.

Vi har båda i dag roller på nationell nivå, men en bakgrund i det lokala och regionala. Det gör att vi ser och har sett för- och nackdelar med såväl centraliseringar som decentraliseringar ute i landet. Vi vet att det kan gå fel i båda dessa utvecklingar, inget system är perfekt. Därför måste vi hela tiden se över det vi har, rätta till och ständigt förbättra.

Vi tror inte på status quo. Styrningen på alla nivåer ska ses över och utvecklas, vilket den gör till exempel inom Tillitsdelegationens arbete, genom Kommunutredningen och uppdraget till Statskontoret om att se över statens styrning.

Sverige som land ska hela tiden bli bättre. Staten, kommuner och regioner ska vässa sina verksamheter och utvecklas, samverkan mellan nivåerna ska stärkas. Men vi ska inte överge den grund som vår demokrati är uppbyggd på. Och vi ska inte rycka bort mattan för det engagemang som föder vårt parti.

Lena Micko

civilminister (S)

Anders Henriksson

2:e vice ordförande Sveriges kommuner och Regioner, SKR

 

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.