Tidöförslagen som skiljer på folk och folk

Tidöpartierna står bakom en lång rad förslag som skiljer på folk och folk. Foto: Maria Persson/AiP

Många av Tidöpartiernas politiska förslag innebär att människor behandlas olika beroende på deras ursprung. Även den som är svensk sedan födseln kan påverkas, om utseendet bedöms vara ”utländskt”.
Här är ett antal förslag som finns i Tidöavtalet eller som regeringen har lagt fram i utredningar.

Konjunkturinstitutet får i uppdrag att räkna på kostnaderna för invandringen, historiskt och framåt. Kostnaden ska redovisas efter ursprungsland. (Reviderat Tidöavtal, december 2023)

Sverige ska ta emot färre kvotflyktingar (personer som FNs flyktingorgan tar ut från flyktingläger i utsatta områden). År 2023 skulle Sverige ta emot 900 jämfört med 5000 året innan men det blev endast 400 nya kvotflyktingar som fick komma då Migrationsverket måste räkna med 500 platser som de inte hann utnyttja 2022.

Asylsökande måste bo på mottagandecenter under handläggningstiden (punkt i Tidöavtalet).
Begränsa asylsökandes rättigheter så långt det går enligt EU-rätten (utredning 5 oktober 2023).

Avskaffa permanenta uppehållstillstånd för asylsökande (punkt i Tidöavtalet).

Åtgärder för att fler som har ett verkställt beslut om avvisning eller utvisning ska lämna landet (tilläggsdirektiv till en utredning, 31 augusti 2023).

Utvisning utan att ha dömts för brott om man kan kopplas till organiserad kriminalitet (punkt i Tidöavtalet).

Ökade möjligheter att neka och återkalla ett uppehållstillstånd på grund av brister i levnadssätt (Tidöavtalet, utredning tillsatt 21 november 2023).

Visitationszoner där tvångsmedel som kroppsvisitation och husrannsakan i fordon får genomföras utan brottsmisstanke (utredning tillsatt 20 december 2022).
Polisen kan vara mer repressiv och fysisk vid inre utlänningskontroller, till exempel genom kroppsvisitation, att omhänderta identitetshandling och ta med personen för utredning (punkt i Tidöavtalet, proposition 14 september 2023).

Polisen ska utföra 25 procent fler inre gränskontroller (regleringsbrev för 2023).

Stimulera till ökad återvandring av personer som är bosatta i Sverige och har anknytning till annat land (utredning tillsatt 26 oktober 2023).

Polisen får utökade befogenheter för personkontroll i närheten av gränsen. Det handlar bland annat om kroppsvisitation, genomsökning av fordon och omhändertagande av pass, och Polisen behöver inte längre ha ”grundad anledning” för utlänningskontroll (ny lag trädde i kraft 1 augusti 2023).

Begränsa rätten till exempelvis tolk och offentligt biträde (punkt i Tidöavtalet).

Ökade möjligheter att avlägsna utlänningar från landet på grund av brister i deras levnadssätt (utredning tillsatt 21 november 2023).

Ökade möjligheter att återkalla uppehållstillstånd av andra skäl än brister i levnadssätt, i syfte att möjliggöra återkallelse i fler fall (utredning tillsatt 21 november 2023).

Anmälningsplikt för offentliganställda som träffar på människor som vistas i Sverige utan tillstånd (Tidöavtalet).

Svårare att få svenskt medborgarskap (punkt i Tidöavtalet, utredning tillsatt 8 september 2023).

Svårare att få rätt till familjeåterförening (punkt i Tidöavtalet).

Satsningar för att öka återvändandet. Återvändandecenter inrättas, ökat samarbete med tredje land för att ta emot återvändare, och fler förvarsplatser (budgetpropositionen, 20 september 2023).

Bidragstak för stöd som bostadsbidrag, barnbidrag, flerbarnstillägg och försörjningsstöd (tilläggsdirekt till en utredning, 9 juni 2023).

Sämre ekonomiska villkor för asylsökande och nyanlända (punkt i Tidöavtalet, utredning 20 oktober 2023).

Ändra reglerna för etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning för att öka incitament för nyanlända att arbeta, avskaffa etableringstillägg och bostadsersättning (utredningsdirektiv, 30 juni 2023).

Svårare att göra spårbyte från asylsökande till att få arbetstillstånd för arbetskraftsinvandrare (punkt i Tidöavtalet).

Begränsa möjligheten för asylsökande att arbeta (punkt i Tidöavtalet).

Nyanlända måste gradvis kvalificera sig till socialförsäkringen och ekonomiskt bistånd genom att jobba och betala skatt (Tidöavtalet, utredning 20 oktober 2023).

Sämre tillgång till tandvård för asylsökande och papperslösa (punkt i Tidöavtalet, och tilläggsdirektiv till utredning, 9 oktober 2023).

Anmälningsplikt för offentliganställda som träffar på papperslösa (punkt i Tidöavtalet).

Anmälningsplikt för offentliganställda som träffar på papperslösa (punkt i Tidöavtalet).

Se över en tidsbegränsning av svenska för invandrare (SFI) (sagt av arbetsmarknadsminister Johan Pehrson 16 augusti 2023).