Sverige måste prioritera barns rättigheter

Barnkonventionen är inte, och ska inte bara vara, en lag på pappret – den ska utgöra grunden för att på riktigt stärka barns rättigheter i hela samhället. Det skriver Unga Örnar som kräver att regeringen nu vidtar konkreta åtgärder för att säkerställa att barnkonventionen efterlevs fullt ut.

Sverige har en lång tradition av att värna om barns rättigheter. Som första land i världen förbjöd vi barnaga och för över 30 år sedan var vi ett av de första länderna att underteckna FNs barnkonvention. Under 2022 satt vår förbundsordförande med i de slutliga förhandlingarna och såg till att barnkonventionen äntligen blev svensk lag. 

Detta var ett viktigt steg för att säkerställa att varje barn i Sverige är sina egna rättighetsbärare och har rätt till sina grundläggande rättigheter. 

Tyvärr visar en granskning från Riksrevisionen att vi har en lång bit kvar innan dessa rättigheter efterlevs i praktiken. 

Att barnkonventionen blev svensk lag var ett stort och viktigt steg för barns rättigheter i Sverige – men nu måste arbetet intensifieras för att den ska följas i alla delar av vårt samhälle.

Granskningen från Riksrevisionen visar exempelvis med all tydlighet att statens insatser inte har varit tillräckligt effektiva när det gäller att stärka efterlevnaden av barnkonventionen. En av de största bristerna är samordningen och tydligheten i regeringens styrning. Trots att det finns en strategi för arbetet med barnets rättigheter saknas det konkreta mål, handlingsplaner och en budget som möjliggör för arbetet. Detta leder till att myndigheterna inte har klara direktiv om vad som behöver förändras, vilket i sin tur ökar risken för att barnrättsarbetet prioriteras ned.

Även Barnombudsmannens arbete är föremål för kritik. Trots tilldelade resurser är rapporterna till regeringen otillräckligt underbyggda och saknar nödvändig statistik. Det är avgörande att Barnombudsmannen får tydligare uppdrag och tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt.

När det gäller skolområdet behöver även skolmyndigheterna stärka barnrättsperspektivet i sitt arbete. Specialpedagogiska skolmyndigheten har visat att det är möjligt genom sitt systematiska arbete, men Skolverket och Skolinspektionen måste göra mer för att integrera detta perspektiv fullt ut i sina verksamheter.

Det är nu hög tid att regeringen tar ansvar och agerar. 

Barnkonventionen är inte, och ska inte bara vara, en lag på pappret – den ska utgöra grunden för att på riktigt stärka barns rättigheter i hela samhället. 

Regeringen måste nu vidta konkreta åtgärder för att säkerställa att barnkonventionen efterlevs fullt ut. Det kräver tydligare styrning, ökade resurser för Barnombudsmannen och en ökad och samlad satsning från alla aktörer. 

Endast genom att arbeta tillsammans och målinriktat kan vi säkerställa en trygg och säker framtid för våra barn.

Unga Örnars förbundsstyrelse

Yasmine Bladelius
förbundsordförande – Unga Örnars Riksförbund
Tajda Sisic
vice förbundsordförande – Unga Örnars Riksförbund
Tomas Aronson Ylippää
förbundsskereterare – Unga Örnars Riksförbund
Christian Kaddik
ledamot – Unga Örnars Riksförbund
Klara Persson
ledamot – Unga Örnars Riksförbund
Lovisa Söderholm
ledamot – Unga Örnars Riksförbund
Jonas Persson
ledamot – Unga Örnars Riksförbund
Amanda Åkerlind
ledamot – Unga Örnars Riksförbund
Andreas Hedgren
ledamot – Unga Örnars Riksförbund
Sarah Bint Ahlmeri
ledamot – Unga Örnars Riksförbund
Mirja Räihä
ledamot – Unga Örnars Riksförbund
Albin Norman
ledamot – Unga Örnars Riksförbund

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.