Susanna Gideonsson: Vi har inte råd att gå till reträtt om välfärden

LOs engagemang i välfärdsfrågor grundas i övertygelsen om att vi har råd att ta hand om varandra. Generell välfärd av hög kvalitet är en av hörnpelarna i bygget av Sverige som ett av världens mest jämlika och jämställda länder.

Men de senaste decennierna har ett välfärdsunderskott vuxit fram. Välfärden är sämre finansierad, mer privatiserad och mindre jämlik. Detta är en av de viktigaste förklaringarna till varför Sverige är det land där klyftorna har ökat mest i hela västvärlden.

Det är genom rättvis omfördelning och en stark generell välfärd vi kan skapa ökad jämlikhet och trygghet för vanligt folk. God välfärd bidrar till hög levnadsstandard och social och ekonomisk trygghet. Då krävs väl fungerande utbildning, vård och omsorg, starka socialförsäkringar och en god pension.

Under de senaste decennierna har skattesänkningar och olika typer av marknadslösningar prioriterats före riktiga välfärdsreformer. Form har blivit viktigare än innehåll. Drivet av en ideologisk höger har socialdemokrater hamnat i försvarsställning istället för att utveckla välfärden.

Det har lett till ett välfärdsunderskott i form av resursbrist och, på många områden, en välfärd som är splittrad på många aktörer. Tilliten till välfärden har också minskat. Under de kommande mandatperioderna står Sverige inför vägval med långtgående konsekvenser.

En socialdemokrati värd namnet måste sätta alla till buds stående medel för att försvara det vi byggt, men också för att stärka den. Det finns strukturella hot mot välfärdssamhället. De består i diversifiering – olika kvalitet i olika delar av landet, det är framväxten av privatfinansierad vård, bland annat genom privata vårdförsäkringar. Det är en skola som inte längre håller ihop. Det är en minskande tillit till välfärden som i sig ökar efterfrågan på privata lösningar.

Ska vi försvara och utveckla välfärden måste nya kraftgrepp till. Nyligen presenterade LO ett nytt välfärdspolitiskt program – Trygga välfärden. Jag lyfter här några förslag från det.

• Avskaffa marknadsstyrningen och inför en styrning där välfärdens personal får handlingsutrymme att göra ett bra jobb.

• Reformer inom välfärdsområdet måste styra mot ökad jämlikhet och tydligare fördelningspolitik och inte ha huvudfokus på konkurrensneutralitet och företagens villkor. Stoppa vinstjakten och inför en non-profit-princip i vård, skola och omsorg.

• Investera i välfärden både i stad och på landsbygd, för att garantera en hög och jämn kvalitet i hela landet. Höj och indexera de generella statsbidragen till kommuner och regioner.

• Höj bemanningen i skolan, vården och omsorgen och förbättra arbetsvillkoren så att de anställda vill och orkar jobba kvar. Tillsvidareanställningar på heltid måste bli norm. Delade turer behöver avskaffas och arbetsmiljön förbättras. Det ska vara attraktivt att arbeta i välfärden.

• Föräldrar och andra anhöriga ska kunna kombinera lönearbete och ansvar för barn. Föräldrar ska ha rätt till barnomsorg när de jobbar, oavsett när på dygnet. De som jobbar utanför kontorstider har samma rätt till barnomsorg som andra.

• Förskolan och skolan ska vara jämlik och kompensatorisk. Skolvalssystemet behöver bli mer enhetligt och jämlikt och ge mer blandad elevsammansättning. Stoppa vinstjakten i förskolan och skolan. Avskaffa skolpengen. Stoppa friskolors etableringsfrihet. Slopa avgiften för fritids och ge alla barn rätt till fritids, även barn till föräldralediga och arbetslösa. Minska barngrupperna på förskola och fritidshem. Att tidigt ha en stark och närvarande omsorg är en nyckel för att minska rekryteringen till brottslighet. Hårda straff räcker inte ensamt.

• Även äldre ska ha det tryggt. Sänk trösklarna för att bevilja insatser från hemtjänsten. Utveckla hemtjänsten till den individanpassade tjänst den ska vara. Inför en styrning som fokuserar på kontinuitet och samordning av vård och omsorg. Avskaffa rutavdraget för att stoppa en utveckling mot omsorg fördelad efter plånbok.

• Vårdföretag ska inte ha fri etableringsrätt inom offentligt finansierad vård. Lagen om vårdvalssystem, LOV, måste avskaffas. Privata vårdgivare som tar emot offentligt finansierade patienter ska inte få ta intäkter från patienter med privata sjukvårdsförsäkringar. Principen om vård efter behov, inte plånbok, är hotad och måste försvaras.

• Integrera tandvården i hälso- och sjukvården. Subventionsgraden ska öka så att fler har råd att besöka tandläkaren. Rapporterna om att svensk tandhälsa försämras måste tas på allvar.

Jag har här valt några punkter. De kan framstå som en naiv önskelista men det är snarare en försiktig återställare till tiden innan välfärdsslakten inleddes.

När regeringen slänger notan för ökade kostnader i knät på kommuner och regioner fortsätter slakten. Vi har fullt upp med att försvara det lilla vi har kvar.

Men vi har inte råd att gå till reträtt. Skydda välfärden från inflationens härjningar, men håll samtidigt blicken uppe – och utveckla välfärden. Hoten är alldeles för uppenbara för att vi ska kunna nöja oss med den ena kampen.

Susanna Gideonsson är LO-ordförande