S: Tidiga insatser för att ingen ung ska bli kriminell

Lena Hallengren, Magdalena Andersson och Lisa Nåbo.

Arbetet för att hindra att unga blir kriminella måste börja tidigt – genom skolan och socialtjänsten. Socialdemokraterna presenterade på onsdagen en rad åtgärder för att förebygga brott, bland annat nolltolerans mot skolfrånvaro, en socialtjänstlag och att införa skolsocionomer.

– Som polisaspirant i Linköping fick jag på nära håll se hur gängkriminaliteten ser ut och hur den oroar väldigt många i Sverige i dag, inte minst dem som bor i områden där unga män dras in i kriminella nätverk. Ingen föds som grov kriminell, men vilka förutsättningar vi har när vi växer upp får avgörande effekt för våra liv. Och där är skolan helt avgörande, sa SSU-ordförande Lisa Nåbo på en pressträff i Uppsala tillsammans med statsminister och partiordförande Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren.

– Det bästa vaccinet för att unga ska lockas in i kriminalitet är att man har en fullföljd skolgång. Har man gått ut svenskt gymnasium har man mycket goda möjligheter att få arbete med en schyst lön så man kan leva ett gott liv. Risken att man blir kriminell är mycket mindre, sa Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson konstaterade att samhällets ansvar sträcker sig längre än fler poliser och hårdare straff; åtgärder som inte är tillräckligt för att stoppa gängbrottsligheten. Det är därför S också går till val på löftet att för varje krona som läggs på fler poliser ska minst en krona läggas på att stoppa nyrekryteringen och segregationen.

S-företrädarna redogjorde för ett antal förslag för att unga som riskerar att rekryteras till kriminella gäng ska fångas upp tidigt, av socialtjänsten eller skolan och genom att ge stöd till föräldrar.

– Vi vill införa nolltolerans mot skolfrånvaron. Vi behöver se till att barnen är i skolan precis som skolplikten kräver. De barn som inte känner förväntan hemifrån ska göra det från skolan och samhället, sa Magdalena Andersson.

S vill ha en nationell definition av vad som är ogiltig frånvaro och ett nationellt frånvaroregister –utan det är det svårt för beslutsfattare att se hur stort problemet är och följa upp åtgärder.

För att skolorna ska klara av de krav som samhället ställer på att förebygga brottslighet vill S införa särskilda skolsocionomer där behoven är störst.

– Det krävs särskilda insatser och särskilda resurser och kompetenser för att hjälpa barnen som har det extra tufft, sa Lisa Nåbo.

Ett annat förslag är att införa specialgrupper som ska punktmarkera unga i riskzonen.

– De ska följa enskilda ungdomar i utsatta områden där det finns risk att man fastnar i kriminalitet. Det är ett arbetssätt som tillämpas i en del kommuner, till exempel Botkyrka, sa Lena Hallengren.

S vill också ha en ny socialtjänstlag där man skiftar perspektivet och kräver att socialtjänsten ska jobba mer förebyggande.

Socialdemokraternas förslag för att ingen ung ska bli kriminell:

Satsning på utökat föräldraskapsstöd

Socialdemokraterna vill förstärka statens stöd till föräldraskapsstödsprogram.

Specialgrupper för punktmarkering av unga i riskzon

Socialdemokraterna vill inrätta specialgrupper för punktmarkering av unga i riskzon. Samverkande team ska följa enskilda ungdomar i utsatta områden med risk för att fastna i allvarlig kriminalitet.

En ny socialtjänstlag och ny tvångsvårdslagstiftning för ungdomar

Den svenska socialtjänsten behöver ännu mer än i dag fokusera på det förebyggande arbetet, och på att arbeta med metoder som forskningen har visat fungerar bra. Därför vill S införa en ny socialtjänstlag. Dagens tvångsvårdslagstiftning behöver också ses över och moderniseras. Det behöver vara enklare för socialtjänsten att även kunna använda tvångsåtgärder i ett förebyggande syfte, inte minst för att motverka kriminalitet bland barn och unga.

Utökade befogenheter till socialtjänsten, så kallat mellantvång

Socialdemokraterna vill sänka åldersgränsen för så kallat mellantvång från 15 till 12 år och införa en möjlighet för socialnämnden att besluta om nya typer av krav riktade mot barn och unga. Det skulle exempelvis kunna handla om att man måste delta i vissa verksamheter eller vara hemma på vissa tider.

Vistelseförbud för ungdomar på väg in i kriminalitet

Socialdemokraterna vill att socialtjänsten ska kunna besluta om att ge ungdomar på väg in i kriminalitet så kallat vistelseförbud, det vill säga förbud att vistas på vissa platser vissa tider på dygnet. 

Utökade skyldigheter för föräldrar att medverka i sociala insatser för sina barn

Socialdemokraterna vill att det ska bli tydligare krav på föräldrar att medverka i sociala insatser för sina barn. Det skulle exempelvis kunna handla om att delta i föräldrastödsprogram eller att säkerställa att barnet får del av stöd och aktiviteter.

Nolltolerans mot skolfrånvaro

Bästa vaccinet mot kriminalitet är att fler barn klarar skolan. För att kraftsamla kring detta arbete behövs ett nationellt frånvaroregister. Skolplikten ska respekteras. 

Skolsocionomer på de skolor som har de tuffaste förutsättningarna

Socialdemokraterna vill att de skolor som har det tuffast ska få bättre förutsättningar att anställa socionomer som sköter kontakt med vårdnadshavare, skola och socialtjänst. Skolsocionomer kan även arbeta med att söka upp de elever som har problem med frånvaro.

Skarpare påföljder för unga som begår brott

Unga som begår allvarliga brott såsom till exempel grova rån, våldtäkt eller mord måste kunna bli frihetsberövade längre. Olika grupper av unga som frihetsberövas behöver olika insatser – och ska i många fall inte vistas tillsammans. Vården på SiS-institutioner behöver förbättras. För ungdomar med en kriminell bakgrund behöver säkerheten öka och vårdinnehållet tydligare inriktas mot brottsförebyggande insatser. SiS behöver även kunna erbjuda öppna placeringar och bättre utslussning och eftervård.

Ungdomskriminalitetsnämnder för ungdomar som begår allvarliga brott

Socialdemokraterna vill införa ungdomskriminalitetsnämnder för ungdomar som begår allvarliga brott. Ungdomskriminalitetsnämnder innebär att ungdomar som är misstänkta eller dömda för en viss kategori grova brott får träffa nämnden, ledd av en domare och bestående av både polis och socialtjänst, och får en handlingsplan fastställd med en eller flera konkreta åtgärder. Handlingsplanen är sedan bindande för både den unge och den unges hemkommun.