S-ledamöternas ansvarsområden i riksdagen

Riksbanken, gig-jobb, bostadsbyggande och e-sport – det finns en socialdemokratisk riksdagsledamot som har ansvar för alla olika områden.

Gig-jobb, hyresrätt och e-sport – vilken socialdemokratisk riksdagsledamot jobbar med de frågorna? Aktuellt i Politiken har hela listan på vilka frågor som S-riksdagsledamöterna har ansvar för.

Arbetsmarknadsutskottet

Budget, övergripande arbetsmarknadspolitik – Teresa Carvalho, gruppledare

Funktionsvariation / Arbetslivskriminalitet – Patrik Lundqvist

A-kassa / Gig-jobb – Jamal El-Haj

Arbetsrätt / Jämställdhet – Paula Holmqvist

Arbetsförmedlingen/kompetensutveckling, EU-nämnden – Serkan Köse

Arbetsmiljö – Johanna Haraldsson

Integration och etablering samt kompetensförsörjning – Sofia Amloh

Civilutskottet

Budgetfrågor och övergripande ansvar samt familjerätt – Jennie Nilsson, gruppledare

Plan- och bygglagen, EU-nämnden – Leif Nysmed

Jämställdhet – Laila Naraghi

Bostadsförsörjning, fastighetsrätt, äganderätt – Denis Begic

Konsumenträtt, försäkringsrätt – Anna-Belle Strömberg

Hyresrätt, associationsrätt, konkursrätt – Markus Kallifatides

EU-Nämnden

Övergripande – Matilda Ernkrans, gruppledare

Finansutskottet – Björn Wiechel

Miljö- & jordbruksutskottet – Jytte Guteland

Justitieutskottet – Mattias Vepsä

Utrikesutskottet – Linnea Wickman

Socialförsäkringsutskottet – Åsa Eriksson

Näringsutskottet – Monica Haider

Socialutskottet – Yasmine Bladelius

Civilutskottet – Leif Nysmed

Kulturutskottet – Anette Rydell

Försvarsutskottet – Markus Selin

Trafikutskottet – Kadir Kasirga

Utbildningsutskottet – Mats Wiking

Skatteutskottet – Mathias Tegnér

Arbetsmarknadsutskottet – Serkan Köse

Konstitutionsutskottet – Amalia Rud Pedersen

Finansutskottet

Övergripande frågor, statens budget och budgetprocessen – Mikael Damberg, gruppledare

Riksbanken, penning- och valutapolitiken, IMF och Världsbanken – Ingela Nylund Watz

Revisionsfrågor och Riksrevisionen – Adnan Dibrani

Finansmarknad, bankfrågor och makrotillsyn, EU-frågor, EU-nämnden – Björn Wiechel

Kommunalekonomiska frågor – Eva Lindh

AP-fonder, försäkringsväsendet – Joakim Sandell

Statlig förvaltning, arbetsgivarfrågor, statistik, redovisning – Adnan Dibrani

Statens egendom, offentlig upphandling – Gunilla Carlsson

Statsskuldspolitiken, OECD – Eva Lindh

Försvarsutskottet

Militär förmåga generellt, internationella samarbeten däribland Nato, ekonomi – Peter Hultqvist, gruppledare

Civilt försvar kopplat till militärt och civil, samhällets krisberedskap, bland annat SOS Alarm och MSB, Kustbevakningen, Marinen kopplat till personalförsörjning och internationella insatser kopplade till Marinen, strålsäkerhet – Heléne Björklund

Armén kopplat personalförsörjning och internationella insatser kopplade till Armén, SIUN – Erik Ezelius

Flygvapnet kopplat till personalförsörjning och internationella insatser kopplade till Flygvapnet, FRA, EU-nämnden – Markus Selin

Hemvärnet, frivilliga försvarsorganisationer – Lena Johansson

Materiel kopplat till FMV, FOI, FHS – Johan Andersson

Justitieutskottet

Övergripande – Ardalan Shekarabi, gruppledare

Kvinnofrid, budget, integritet – Annika Strandhäll

Polis, processrätt, åklagare – Petter Löberg

Idrott, terrorism, domstol, unga lagöverträdare – Anna Wallentheim

Straffrätt, EU-frågor, EU-nämnden – Mattias Vepsä

Brottsoffer, kriminalvård, rättspsykiatri – Sanna Backeskog

Brottsförebyggande, grov organiserad brottslighet – Lars Isacsson

Konstitutionsutskottet

Budget, statlig förvaltning – myndigheter och utnämningspolitik, mediefrågor, presstödsfrågor –Ida Karkiainen, gruppledare

Författningsfrågor, vallagsfrågor, de finska och judiska nationella minoriteterna, successionsordningen, riksrevisionen – Hans Ekström

Riksdagens arbetsformer inklusive lobbyism, trossamfund, begravningsväsende, allmänna helgdagar, kommittéberättelse – Per-Arne Håkansson

EU-frågor, EU-nämnden, Europarådsfrågor, fri- och rättighetsfrågor – Amalia Rud Pedersen

Minoritetsfrågor och urfolksfrågor (övergripande ansvar samt särskilt ansvar för urfolket samerna, de nationella minoriteterna tornedalingar och romer), JOs ämbetsberättelse, jämställdhetsfrågor – Mirja Räihä

Tryck- och yttrandefrihet, offentlighet och sekretess, integritet och individuell sekretess, kommunal demokrati och kompetens, behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen – Peter Hedberg

Kulturutskottet

Budget, övergripande frågor, medier, public service, Statens Kulturråd, Myndigheten för kulturanalys, Kulturbryggan, Konstnärsnämnden – Lawen Redar, gruppledare

Idrott, friluftsliv, e-sport, spel och lotterier, Lotteriinspektionen, civilsamhälle – Azadeh Rojhan Gustafsson

Filmpolitik, kultur på export, kulturella och kreativa näringar, kulturskaparnas villkor, scenkonstallianserna, teater, dans, musik, scenkonstinstitutionerna, arrangörer och fria grupper –Lars Mejern Larsson

Litteratur, läsande, bibliotek, språk- och tolkfrågor, Kungliga Biblioteket, Institutet för språk och folkminnen, Myndigheten för tillgängliga medier, Kultur för alla, tillgänglighetsfrågor – Ewa Pihl Krabbe

Folkbildning, folkhögskolor, studieförbund, antirasistisk politikutveckling, fritid för barn och unga, ungdomsrörelsen, ungdomspolitiken, MUCF, kultur i arbetslivet, EU-nämnden –Annette Rydell

Trossamfund, kulturarv, kulturmiljö, museer, utställningar, nationella minoriteter, bildkonst, arkitektur, form & design, hemslöjd, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet – Louise Thunström

Musik- och kulturskolan, Skapande skola, Statens Musikverk, hembygdsrörelsen, samlingslokaler, regional kultur, Kultursamverkansmodellen – Kristoffer Lindberg

Miljö- och jordbruksutskottet

Budget, övergripande ansvar, partiets talesperson i miljö och klimat – Anna-Caren Sätherberg, gruppledare

Jordbruk, EUs gemensamma jordbrukspolitik, skogsbruk, Skogsvårdslagen, rennäring, samefrågor, biologisk mångfald, naturvård, ordinarie i gentekniknämnden – Malin Larsson

Jakt och viltvård, fiske, havsmiljö, marina reservat, SMHI, arktis, naturreservat, art- och habitatdirektivet – Tomas Kronståhl

Klimat, kemikalier, miljöbilsbonus, internationellt miljösamarbete, sanering av förorenad mark, stadsutveckling, EU-nämnden – Jytte Guteland

Miljöforskning, Miljöbalken, miljöövervakning, vattenvård, dricksvatten, vattendirektiv, strandskydd, vattenbruk – Joakim Järrebring

Biobränsle och drivmedelslagen, avfall, återvinning, avfallshierarkin – Johan Löfstrand

Livsmedel, livsmedelskontroll, livsmedelsäkerhet, matpolitik, trädgårdsnäringen, hästnäring, djurskydd och djurhälsa – Sofia Skönnbrink

Nordiska Rådet

Presidiet, övergripande frågor – Heléne Björklund, gruppledare

Utskottet för kunskap och kultur i Norden – Lars Mejern Larsson

Utskottet för ett hållbart Norden – Johan Andersson, Åsa Karlsson

Ordförande för utskottet tillväxt och utveckling i Norden – Gunilla Carlsson

Utskottet för välfärd i Norden – Eva Lindh, Per-Arne Håkansson

Kontrollkommittén – Per-Arne Håkansson

Näringsutskottet

Övergripande näringspolitik – Fredrik Olovsson, gruppledare

Energi – distribution (nät), regional tillväxt/regionalpolitik – Monica Haider

Statliga bolag och livsmedelsindustri – Marianne Fundahn

Basnäringarna – besöks-, skogs-, gruvnärings- och industripolitik – Isak From

Småföretagande (start up, scale up, regelfrågor och socialt företagande), konkurrenskraft –Daniel Vencu Velasquez Castro

Immaterialrätt och handel ­– Aida Birinxhiku

Energi – produktion – Mattias Jonsson

Skatteutskottet

Budget och yttranden till andra utskott, Skatteverket – Niklas Karlsson, gruppledare

Tullfrågor, Tullverket, fordonsskatter och reseavdrag – Patrik Björck                   

Skattekontroll, skatteförfarande, Skatteverket, jämställdhetsansvarig – Hannah Westerén

Företags- och kapitalbeskattning, internationella skattefrågor (till exempel EU-frågor och Norden), EU-nämnden, Utvärderingsgruppen SkU – Mattias Tegnér

Inkomstskatter, folkbokföring – Sofie Eriksson

Mervärdesskatt, fastighets- och förmögenhetsskatt, Kronofogdemyndigheten, facklig-politisk kontakt – Ida Ekroth Clausson

Punktskatter, reklamskatt – Peder Björk

Socialförsäkringsutskottet

Budget, övergripande ansvar – Anders Ygeman, gruppledare

Migration – Ola Möller, Zara Leghissa

Socialförsäkring/Sjukförsäkring – Åsa Eriksson, Jessica Rodén

EU-nämnden – Åsa Eriksson

Pensioner – Kalle Olsson, Ola Möller

Familjepolitik – Sanne Lennström

Socialutskottet

Budget, övergripande utskottsansvar – Fredrik Lundh Sammeli, gruppledare

Hälso- och sjukvård, HBTQ, reproduktiv hälsa samt Arvsfonden – Yasmine Bladelius

Äldrefrågor, läkemedel och apotek samt beredskapsfrågor – Mikael Dahlqvist

Kvinnosjukvård, kompetensförsörjning, tandvård, psykisk ohälsa, psykiatri och övergripande forskning – Anna Vikström

Socialtjänst, SIS och brottsförebyggande arbete – Gustaf Lantz

Funktionshinder och tillgänglighetsfrågor, folkhälsa, ANDTS samt barnperspektiv – Karin Sundin

E-hälsa och digitalisering, samverkansfrågor region/kommun samt adoptioner – Dzenan Cisija

EU-nämnden – Yasmine Bladelius

Trafikutskottet

Övergripande ansvar, forskning och innovation – Gunilla Svantorp, gruppledare

Vägar och trafiksäkerhet – Carina Ödebrink, Åsa Karlsson

Järnväg – Åsa Karlsson, Kadir Kasirga

Sjöfart – Mattias Ottosson, Adrian Magnusson

Cykel – Inga-Lill Sjöblom, Carina Ödebrink

Post, IT, kollektivtrafik – Adrian Magnusson, Mattias Ottosson

Yrkestrafik, flyg, EU-nämnden – Kadir Kasirga, Inga-Lill Sjöblom

Utrikesutskottet

Säkerhetspolitik, NATO/Transatlantiska länken, vapenexport, internationell samverkan, nedrustning, Iran – Morgan Johansson, gruppledare

FN, Östafrika, Arktis, Nordamerika, assyrier, Afghanistan – Alexandra Völker

Bistånd, södra Afrika, Sveriges ambassader, konsulärt bistånd, Ost- och Sydostasien, Kina –Olle Thorell

EU, Agenda 2030, feministisk utrikespolitik, sexuell och reproduktiv hälsa, religiösa minoriteter, klimat – Linnéa Wickman

Syd/Latinamerika, Indien, Global Deal, Progressive Alliance, Världsbanken/IMF/OECD, skatteflykt/kapitalströmmar, handelsfrågor – Tomas Eneroth

OSSE, mänskliga rättigheter, Centralasien, Belarus, västra Balkan, Mellanöstern, Gulfstaterna, Västsahara – Johan Büser

Norden, Baltikum, Ukraina, Östeuropa, Östra partnerskapet, Armenien, Nagorno Karabach – Azra Muranovic

Utbildningsutskottet

Övergripande utbildningspolitik – Åsa Westlund, gruppledare

Grundskola (inklusive förskoleklass och fritids), gymnasium – Linus Sköld, Aylin Fazelian

Vuxenutbildning (Komvux, YH, SFI) – Caroline Helmersson Olsson

Högre utbildning och forskning, EU-nämnden – Mats Wiking

Förskola-Rose – Marie Carlsson

Studiestöd – Niklas Sigvardsson

Artikeln uppdaterades med ett nytt uppdrag 4 januari 2023.