”’Rimligt att alla EU-länder delar på ansvaret”

Tidöpartierna har föreslagit återvändandecenter. Men redan 2018 föreslog en statlig utredning tillsatt av den dåvarande S-MP-regeringen att återvändandecenter skulle införas.

Lisa PellingChef för Tankesmedjan Arena Idé:

1. Hur ser du på återvändandecenter som Tidöpartierna föreslagit?

Det är både grymt och skadligt att tvinga asylsökande att bo bakom stängsel, åtskilda från resten av samhället. Redan i dag är asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden mer trångbodda och upplever mer otrygghet än de som bor hos släktingar och anhöriga. ”Mottagningscenter” är också negativt för den långsiktiga integrationen. Det var för att människor passiviserades och blev sjuka på asylboenden som möjligheten att bo i eget boende infördes för 30 år sedan. Att kunna bo och leva i samhället underlättar den långsiktiga integrationen, inte minst möjligheten att börja jobba och försörja sig själv. Dessa positiva aspekter har undergrävts av en politik som gjort asylsökande fattiga och utsatta, som det faktum att dagersättningen inte har höjts på 30 år, och det faktum att asylsökande inte längre kan få stöd att täcka sina boendekostnader om de väljer att bo hos anhöriga eller släktingar. Detta fattiggörande belastar redan utsatta familjer och bostadsområden.

2. Är det bra om EUs migrationspakt landar i att länder kan betala i stället för att ta emot asylsökande?

Nej. Det framstår tyvärr som nödvändigt, men bidrar till att framställa människor på flykt som en kostnad, i stället för att understryka att alla länder har ett ansvar för att upprätthålla principen om att människor som flyr undan förtryck och förföljelse har rätt till asyl. Det är rimligt att alla EU-länder delar på detta ansvar.

3. Bör länder som gjort stora utsläpp ta större ansvar för framtidens klimatflyktingar?

Ja, det är rimligt. Viktigt att komma ihåg att klimatkrisen inte är ett antingen eller, utan en situation som vi hela tiden kan påverka, dag för dag, beslut för beslut. Vi måste driva igenom stora och snabba utsläppsminskningar för att minska de skador på klimatet som kommer att resultera i ännu mer extremväder, översvämningar, med mera. Men vi måste också investera i resiliens, både när det gäller våra livsuppehållande ekosystem som när det gäller mänskliga samhällen så att vi kan förebygga att människor måste lämna sina hem och sina hemländer på grund av klimatförändringar.

Ola Möller, riksdagsledamot (S) Helsingborg:

1. Hur ser du på återvändandecenter som Tidöpartierna föreslagit?

Redan 2018 föreslog en statlig utredning tillsatt av den dåvarande S-MP-regeringen att återvändandecenter skulle införas. Förslaget är således inget nytt. Att en person som har fått besked om att denne ska lämna landet bor i ett ordnat sammanhang är rimligt och rätt. Om det finns motivationssvårigheter kring att lämna landet kan stöd och hjälp erbjudas på ett ordnat sätt, levnadsomkostnader kan ombesörjas och en trygg tillvaro där risken för exploatering är låg skapas. Knäckfrågan är så klart hur boendet utformas och där måste givetvis mänskliga rättigheter och folkrätten följas. Vad Tidöpartierna landar i vet vi än så länge inte. Särskilda hänsyn måste också tas för barns villkor.

2. Är det bra om EUs migrationspakt landar i att länder kan betala i stället för att ta emot asylsökande?

Att få en migrationsöverenskommelse på plats i EU är helt avgörande. Sverige har under många år tagit en oproportionerlig del av EUs asylmottagande vilket inte är hållbart. Det vore att föredra om alla länder tar emot asylsökande men det avgörande är att vi får ett hållbart system på plats och att inte Sverige tvingas ta större ansvar än vad som ges av vår befolkningsmässiga och ekonomiska storlek. Vi ska ta vår andel av ansvaret.

3. Bör länder som gjort stora utsläpp ta större ansvar för framtidens klimatflyktingar?

Asylrätten gäller och ska följas. Hur ett system för klimatflyktingar som inte har asylskäl ska kunna utformas är en fråga som inte Sverige ensidigt kan ta ställning till. Precis som i frågan om Sveriges andel av EUs ansvar bör Sverige ta sin del av världens ansvar. Framför allt bör vi arbeta för att minska klimatkrisens effekter och stötta de länder som drabbas hårdast. Vi bör alltså agera i skarp kontrast till hur nuvarande regering och SD gör i fråga om klimat- och biståndspolitiken.