”Politiken börjar och slutar nationellt”

Nationella frågor eller internationella – vad borde komma först för Socialdemokraterna? Joel Stade och Anna Sundström debatterar.

Joel Stade,S-debattör:

1. Bör S primärt fokusera på att förbättra livsvillkoren för människor som bor i Sverige –
eller är internationell solidaritet lika viktig eller viktigare?

Svenska väljare röstar på de politiker som de tror ska göra Sverige bättre i första hand och det bör vara partiets fokus. 

Den mest kraftfulla metafor som formulerats i svensk politik i modern tid är den om folkhemmet. Bilden av samhället som en familj är nyckeln till socialdemokratins framgång som politisk kraft. Ett hem består inte bara av individer, utan av människor med ansvar för varandra och det gemensamma. Det goda hemmet är ingen gränslös gemenskap – men öppet mot omvärlden. 

2. Har S utrikes- och säkerhetspolitik ökat fokus på nationella intressen på bekostnad av
internationell solidaritet? Vad tycker du om S fokus i det hänseendet?

Socialdemokratin är en politisk rörelse som är orienterad mot internationellt samarbete och har alltid varit det. Det är en styrka i en tid när allvarliga samhällsproblem har lösningar som kräver att länder agerar tillsammans. Rysslands aggressionskrig och klimatkrisen är de uppenbara exemplen. 

Men politiken börjar och slutar nationellt. Det är i Sverige den levande politiska debatten och den demokratiska legitimiteten finns. Socialdemokratin bör även fortsatt eftersträva att Europeiska unionen främst är ett mellanstatligt samarbete och att klimatpolitiken avgörs i de enskilda länderna. Det är folkets främsta företrädare i riksdagen som ska fatta de avgörande besluten, både om Sveriges roll i Nato och klimatpolitiken. 

3. Hur ser du på icke-chauvinistisk nationalism och patriotism?

Michael Wiehe har fångat vad en positiv nationalism kan vara i texten till ”Det här är mitt land”: 

Det här är ditt land 

Det här är mitt land 

Från Ales stenar

Till norra Lappland 

Från Bohus klippor 

Till Gotlands raukar 

Landet, det tillhör 

Dej och mej

Här finns ingen chauvinism, utan en känsla av stolthet och allemansrätt: alla medborgare har lika del i landet. 

Det finns en otrolig kraft i detta. Se på Ukraina, som för en heroisk kamp för sitt lands frihet och oberoende med patriotismen som grund. Jag är övertygad om att om det värsta händer och vi i Sverige tvingas försvara vårt land med vapen i hand kommer kärleken till landet spela samma roll för oss. 

Anna Sundström, generalsekreterare Palmecentret: 

1. Bör S primärt fokusera på att förbättra livsvillkoren för människor som bor i Sverige – eller är internationell solidaritet lika viktig eller viktigare?

Frågan antyder en felaktig motsättning. Kärnan i solidaritetsbegreppet, och själva grunden för socialdemokratin, är insikten om att vi är ömsesidigt beroende av varandra, och har ansvar för varandra. Övertygelsen om att det samhälle fungerar bäst som formas med utgångspunkt i det gemensammas bästa. Vårt välstånd kan därför inte byggas på ojämlikhet eller förtryck av människor i andra delar av världen. Vår säkerhet kan inte heller byggas på någon annans oro för den egna säkerheten, eller tron på att det som drabbar andra människor inte påverkar oss. Utan internationell samverkan kan vi inte hejda klimatförändringarna, säkra freden eller hantera den ökande migrationen. Att det skulle gå att separera inrikespolitik och utrikespolitik är en gammal föreställning. I en sammankopplad värld är internationell solidaritet också vårt egenintresse. 

2. Har S utrikes- och säkerhetspolitik ökat fokus på nationella intressen på bekostnad av internationell solidaritet? Vad tycker du om S fokus i det hänseendet?

Utrikes- och säkerhetspolitik har alltid handlat om nationella intressen. Grundproblemet i dagens debatt är en alltför snäv tolkning av egenintresse där många viktiga utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, som i allra högsta grad är i vårt eget intresse, glöms bort. Demokratins kris, ökad migration, klimatförändringar och pandemier – kan inte mötas med murar mot omvärlden. Det kräver satsningar på fred och fattigdomsbekämpning, grön teknik och stärkt välfärd. Och inte minst på ett ökat globalt samarbete. S bör på allvar väcka liv i idén om politik för global utveckling och det gemensamma målet för samtliga politikområden; att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. 

3. Hur ser du på icke-chauvinistisk nationalism och patriotism?

Vi behöver snarare mer av internationalism för att möta de utmaningar vi står inför än någon form av nationalism. Begreppet patriotisk, i betydelsen kärlek till fosterlandet, med patrioten som främst främjar sitt eget lands intressen, har en inneboende motsättning mellan det egna intresset och det kollektiva som går stick i stäv med förståelsen av solidaritetsbegreppet. Naturligtvis kan man vara stolt och känna kärlek till sitt land utan att behöva definiera sig vare sig som nationalist eller patriot.