Monica Widman-Lundmark: Avskaffa karensavdraget!

Genom att avskaffa karensavdraget bidrar Socialdemokraterna till att öka tryggheten för dem som saknar eller har mycket små marginaler.

”När en är sjuk ska en stanna hemma, det tillhör vanligt folkvett” sa socialminister Lena Hallengren i början av året. Det kan nog de flesta hålla med om, men då är det också politikens ansvar att se till att det finns förutsättningar för det. Dit hör inte karensavdraget i sjukförsäkringen.

Pandemin har slagit olika mot olika grupper av arbetstagare. Många har kunnat arbeta hemifrån utan större problem och har kanske till och med kunnat utföra sitt arbete trots symtom. Det är en omöjlighet för många medlemmar i LO-förbunden, som också riskerar att exponeras för smitta vid varje arbetspass.

Coronakommissionen konstaterade att ett tydligt samband mellan hög andel osäkra anställningar och smittspridning av covid-19 inom äldreomsorgen. ”Denna höga andel innebär att Sverige troligen har fler timanställda än Norge, Finland och Danmark. Det finns dessutom en risk för att timanställda i högre utsträckning än andra kan ha svårt att tacka nej till erbjudet arbete av ekonomiska skäl trots att de är sjuka”.

De osäkra anställningarna finns inom fler branscher än vård och omsorg, många av dem i så kallade kontaktnära jobb. Arena Idé visade i sin rapport ”Fler otrygga jobb och färre fackligt anslutna” (2019) att de mest otrygga formerna av tidsbegränsade jobb har ökat, och dess klasskaraktär har förstärkts. Tidsbegränsade anställningar bidrar också till en ökad ojämlikhet i samhället. Föga förvånande är det fler kvinnor än män som har tidsbegränsade anställningar. I arbetaryrken har så många som var fjärde kvinna en anställningsform som kan vara en bidragande orsak till att hon arbetar även om hon är sjuk. Hon har helt enkelt inte råd att tacka nej till ett arbetspass.

Det är glädjande att socialminister Ardalan Shekarabi (S) nyligen aviserat en utredning om karensavdraget för att komma till rätta med orättvisorna.

Frågan om karensavdraget har diskuterats under en längre tid. Den senaste socialdemokratiska partikongressen beslutades om en skyndsam utredning ”hur regelverket ska förändras i syfte att riskerna för inkomstbortfall under sjukdom ska bäras på ett mer solidariskt sätt”. Regeringen tycks också ta detta på allvar. Det är glädjande att socialminister Ardalan Shekarabi (S) nyligen aviserat en utredning om karensavdraget för att komma till rätta med orättvisorna.

Det finns de som pekar på att risken med att avskaffa karensavdraget är att sjukförsäkringen skulle användas felaktigt och att sjukvården ytterligare skulle belastas när fler arbetsgivare skulle kräva läkarintyg från första dagen. Men är det verkligen argument som motiverar att Sverige som enda nordiska land ska ha en smittspridningsmekanism inbyggd i sjukförsäkringen?

Att avskaffa karensavdraget för samtliga sjukförsäkrade är sannolikt ett effektivt sätt att motverka sjuknärvaro och minska smittspridning i samhället, oavsett vilket virus som härjar för stunden. Det är en väg för Socialdemokraterna som bidrar till att öka tryggheten för dem som saknar eller har mycket små marginaler.

Monica Widman-Lundmark är verksamhetsutvecklare på Medlefors folkhögskola, tidigare förbundssekreterare för ABF