”Möjligheten att få permanent uppehållstillstånd ska finnas kvar”

Lisa Pelling, chef för Tankesmedjan Arena Idé:

1. Bör Sverige aktivt verka för att färre asylsökande söker sig till vårt land just nu?

Sverige ska såklart alltid verka för att människor inte ska behöva lämna sina hem. Sverige kan ge viktiga bidrag till inte minst FNs konfliktförebyggande och fredsskapande arbete.

Men det finns ingen anledning att verka för att människor inte ska söka sig just till Sverige. Sverige har under de senaste fem åren tagit emot färre asylsökande per år än under alla år på 2000-talet. Vi har också tagit emot färre flyktingar från Ukraina än andra jämförbara länder. Samtidigt larmar FNs flyktingkommissarie UNHCR om att antalet flyktingar i världen är större än någonsin. Sverige är ett rikt land, vi har bättre möjlighet att ta emot asylsökande än de flesta andra länder i världen. Det vore skamligt om vi inte tog vårt ansvar.

2. Bör skyddsbehövande få tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd? 

Tillgänglig kunskap visar att integrationen underlättas av permanenta uppehållstillstånd. Det är först när människor har fast mark under fötterna som de på allvar kan fokusera på att lära sig svenska och integrera sig i det svenska samhället. Det är plågsamt och inhumant att tvinga människor att leva under hot om att tvingas lämna Sverige, år efter år. Det är dessutom irrationellt: det är både kostsamt att pröva människors asylansökan om och om igen, och ekonomiskt kostsamt att försena integrationen.

3. Bör möjligheten för asylsökande att välja sitt eget boende (EBO) ersättas av ett  obligatoriskt anläggningsboende?

Nej. Dagersättningen till asylsökande har inte höjts sedan 1994, trots inflationen, och redan då låg den under dåvarande nivån för försörjningsstöd. Dagersättningen täcker alltså inte ens utgifterna för grundläggande behov. Asylsökande som väljer att bo i eget boende får sedan 2005 inte heller hjälp med att betala hyran, och sedan 1 juli år 2020 mister asylsökande som väljer att bosätta sig i områden med sociala och ekonomiska utmaningar sin rätt till allt ekonomiskt stöd från Migrationsverket, alltså även dagersättningen. Det är inte konstigt att de lever under svåra omständigheter.

Ändå väljer många det, inte minst för att kunna bo på en plats där det finns en möjlighet att få jobb, eller för att leva nära människor de älskar. Det är inte rimligt att kommuner som Södertälje måste kompensera för att staten inte vill säkra att asylsökande får skälig levnadsnivå. Men lösningen är inte att tvinga alla asylsökande att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden, med alla de nackdelar det för med sig.

Ola Möller, riksdagsledamot (S) Helsingborg:

1. Bör Sverige aktivt verka för att färre asylsökande söker sig till vårt land just nu?

Ungefär 16000 personer sökte asyl i Sverige förra året. Av dessa beviljades 7000 personer. Året innan då pandemin fortfarande påverkade resandet sökte sig cirka 11000 personer till Sverige.

Nivåerna ser ut att öka något i år men är fortfarande på historiskt låga nivåer. Dessa nivåer är fullt rimliga givet det historiskt höga mottagandet Sverige har haft dom senaste decennierna.

2. Bör skyddsbehövande få tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd? 

Sverige kan inte ha en migrationslagstiftning som kraftigt avviker från övriga EU. Asyl- och migrationspakten kommer leda till gemensamma regler och mer likhet i unionen. I det ligger att tillfälliga uppehållstillstånd kommer vara rådande för lång tid framöver.

Tills EU kommit överens om permanenta uppehållstillstånd som regel ska Sverige inte införa det ensidigt mer än för konventionsflyktingar. Men möjligheten att få permanent uppehållstillstånd ska finnas kvar.

3. Bör möjligheten för asylsökande att välja sitt eget boende (EBO) ersättas av ett obligatoriskt anläggningsboende?

Ja. EBO bör avskaffas helt.