Missade löften göms i utredningar

STOCKHOLM 20140311 Fredrik Reinfeldt (M), Jan Bjˆrklund (FP), Annie Lˆˆf (C) och Gˆran H‰gglund (KD) vid en presstr‰ff p Rosenbad d‰r regeringen presenterar den enskilt stˆrsta satsningen i vÂrbudgeten, kallad ”lÂgstadielyftet”. Totalt ska 2,3 miljarder kronor per Âr g till mindre klasser, fler speciall‰rare och fler lÂgstadiel‰rare.

Artikeln publicerades 2014-04-07.

2006 gick Alliansen till val på att bryta utanförskapet, knäcka arbetslösheten och lyfta skolan. Åtta år senare tvingas regeringen låta utreda varför de misslyckats i sina profilfrågor.

Svaren vill Alliansen ha först efter valet.

Alliansen hade stora löften före valet 2006. Fredrik Reinfeldt lovade att bryta utanförskapet och ta itu med massarbetslösheten.

– Det vi ska utvärderas på är hur väl vi lyckas med jobben, sa Reinfeldt.

I Högfors, där Alliansen bildades 2004 hemma hos Maud Olofsson, förklarade Alliansen att ”matchningen mellan arbetssökande och lediga platser måste förbättras… Arbetsmarknadspolitiken (behövde) effektiviseras genom att arbetsförmedlingsuppdraget öppnas för fler aktörer och genom att matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb förbättras.”

Men Arbetsförmedlingen har hamnat i kris och Alliansens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist har fått sparken. Effektiviteten är kraftigt ifrågasatt. Privata aktörer som jobbcoacher är hårt kritiserade.

Därför förklarade Alliansen den 6 februari att ”en omfattande översyn” av Arbetsförmedlingen behövde göras. Målet är att blir bättre på just de områden som Alliansen lovade åtgärda om de kom till makten 2006:

”Bättre stöd till dem med störst behov… effektivare jobbförmedlande… göra matchningen bättre.. se över hur kompletterande aktörer ha använts.”

Detta är bara en, i en lång rad utredningar, som alliansen har tillsatt för att möta kritiken mot att Alliansen inte levt upp till sina centrala vallöften inför maktskiftet 2006. Mest uppenbar är den kriskommission, för de sjunkande resultaten i den svenska skolan, som Jan Björklund tillsatt. Detta trots löften om att visa tydliga trendbrott i skolan redan 2010.

AiP har gått igenom direktiven till de utredningar som Alliansen tillsatt och jämfört dem med Alliansens valmanifest 2006 och Högforsdokumentet. Problemformuleringarna i utredningsdirektiven 2014 är närmast identiska med de samhällsproblem som Alliansen pekade ut 2006.

Andra frågor som ska utredas är:

• Kostnaderna för sjukskrivningar som skulle minska, men som ökar igen.

Privat drift skulle höja kvaliteten och effektiviteten i välfärden, men ses nu över efter kritiken mot vinstuttag, vanvård och konkurser.

• Jämställdheten, Folkpartiets profilfråga, ska utredas meddelade Maria Arnholm (FP) förra veckan.

• Äldreomsorgen, KD:s hjärtefråga har fått krisutredas efter Caremaskandalen.

Alliansen gick till val på inflytande, trygghet och självbestämmande. Nu behövs en utredning, förklarade Maria Larsson (KD) i januari för just mer inflytande, trygghet och självbestämmande.

• Företagsbeskattning och minskat krångel var Centerns profilfråga.

Förra veckan tillsatte Annie Lööf en utredning som ska se över företagsskatterna för att förbättra möjligheterna för företagande.

• Klimatpolitiken

• Statsfinanserna/budgetprocessen

I Högfors varnade Alliansen för att Socialdemokraterna vänder överskott till underskott. Nu lämnar Alliansen självt efter sig ett underskott.

”Krishanteringen under första hälften av 90-talet gav Sverige ett förhållandevis gott ekonomiskt läge, som socialdemokraterna därefter har spelat bort. Ofta har det skett genom vidlyftiga satsningar i valrörelser, som vänt överskott till underskott.”

AiP har gått igenom direktiven till de utredningar som alliansen tillsatt och jämfört dem med Alliansens valmanifest 2006 och Högforsdokumentet. Problemformuleringarna i utredningsdirektiven 2014 är närmast identiska med de samhällsproblem som Alliansen pekade ut 2006.

– I åtta år har regeringen kört på enligt modellen: Oavsett problem – fixa det med skattesänkningar. Det har inte fungerat. Arbetslösheten är högre nu än när regeringen tillträdde. Klyftorna i samhället ökar mest i Sverige i hela OECD-området. Och skolresultaten sjönk oroväckande mycket i senaste Pisa-undersökningen. Nu visar opinionen tydligt att väljarna är missnöjda och att man vill se en annan färdriktning för Sverige. Vad gör regeringen då? Jo, tillsätter utredningar, säger Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Mikael Damberg (S).

Ett annat genomgående inslag i Alliansens reträttutredningar är att de vill ha svaren först efter valet. Under de stora stormarna kring sjukförsäkringen och a-kassan har alliansen hänvisat till att den stora socialförsäkringsutredningen ska lösa alla knutar. Den har Ulf Kristersson (M), trots kritik från både höger och vänster, förlängt till andra sidan valet, januari 2015.

Den oroande vändningen av utgifterna för sjukförsäkringen ska Försäkringskassan utredas till november 2014. När alliansen genomförde den stora omläggningen av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen efter valet 2006 gavs remissinstanserna däremot mycket kort tid på sig att reagera.

Det är en klassisk politisk metod för en regering att skjuta svåra frågor framför sig i utredningar. Men det brukar vara antingen internt känsliga stridsfrågor där regeringen inte kommer överens, inte har stöd riksdagen eller i opinionen. Inte regeringspartiernas profilfrågor, de man gick till val på.

ALLIANSEN UTREDER

Sjukfrånvaro

2006 löfte

”Hundratusentals människor är sjukskrivna på kortare eller längre tid. Många skulle kunna komma tillbaka till arbetslivet om regeringen satsade på rehabilitering i stället för passivisering.”

2014 utredning

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ger Försäkringskassan i uppdrag att analysera varför den korta sjukfrånvaron ökar igen. Klar i november 2014.

Företagsskatter

2006 löfte

”Vi vill främja initiativkraft i alla samhällssektorer, inte minst genom att uppmuntra entreprenörskap och företagsamhet.”

2014 utredning

”en kommitté som ska se över företagsskatterna. Syftet är bland annat att stärka näringsklimatet, främja entreprenörskap och förbättra möjligheterna för företagande.” Finansminister Anders Borg och näringsminister Annie Lööf i Di 3 april.

Jobben

2006 löfte

”Trots högkonjunktur råder det massarbetslöshet i Sverige. För unga människor är situationen särskilt problematisk… Matchningen mellan arbetssökande och lediga platser måste förbättras. Det måste bli lättare att hitta rätt anställning och den som drabbas av arbetslöshet ska erbjudas breda vägar tillbaka till arbete… Arbetsmarknadspolitiken effektiviseras genom att arbetsförmedlingsuppdraget öppnas för fler aktörer och genom att matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb förbättras.”

2014 utredning

Låter utreda Arbetsförmedlingen:

”Vi vill att myndigheten ska lyckas bättre med sitt uppdrag: att få in fler på arbetsmarknaden… Bättre stöd till dem med störst behov… effektivare jobbförmedlande… göra matchningen bättre…  se över hur kompletterande aktörer har använts.”

Ordning och reda

2006 löfte

”Alla har rätt till en trygg skolmiljö. Kränkningar ska aldrig accepteras. Lärare och rektorer ska ha tydliga befogenheter i skollagen för att åstadkomma ordning och reda – tex att omhänderta störande föremål, visa ut en störande elev ut klassrummet, ge stökiga elever kvarsittning, stänga av en elev tillfälligt eller flytta en stökig elev permanent till en annan skola. Skolk bör anmälas hem samma dag och ska skrivas in i elevernas betyg.”

2014 utredning

Jan Björklund ber Metta Fjelkner utreda ordningen i grundskolan och gymnasiet samt kartlägga ordningsregler och insatser för att stoppa ogiltig frånvaro. Detta sedan Sverige hamnat i botten i Pisa när det gäller skolk, ett av få länder som visar en försämring i ”disciplinärt klimat”.

Skolresultat

2006 löfte

”Det är inte förvånande att resultaten i svensk skola har försämrats, och att svenska elevers resultat, från att ha varit i topp internationellt, nu på sin höjd är medelmåttiga.” ”Var tredje skolungdom avbryter sina studier utan godkända betyg.”

”Föräldrars utbildningsnivå och utanförskap får inte tilllåtas avgöra barnens chanser att klara skolan. Det är en prioriterad uppgift att ge skolan tillräckliga verktyg och resurser för att på ett bättre sätt än i dag säkra att social bakgrund inte begränsar den enskildes livschanser.”

2014 utredning

Jan Björklund tvingas tillsätta kriskommission sedan skolresultaten fortsatt sjunka och rasat mest i hela OECD i Pisa-undersökningen.

Välfärden

2006 löfte

”Hos många av dom, som solidariskt är med och finansierar välfärdssystemen, som arbetar hårt och betalar mycket i skatt ställs frågan: Vart tar våra pengar vägen? … Fler aktörer ska uppmuntras att bidra till en utveckling av vårdkvalitet och effektivitet.”

2014 utredning

Efter flera års debatt om friskolekonkurser och övervinster till skatteparadis och en lång friskolekommitté, tillsatte regeringen i december 2012 Ägarprövningsutredningen.

I januari 2013, efter hård kritik mot riskkapitalbolagens kortsiktighet, fick regeringen komma med tilläggsdirektiv för att utreda vad som ska betraktas som ”varaktigt ägande” i friskolesektorn.

”Eventuella förslag får emellertid inte utformas på sådant sätt att de skulle kunna utesluta vissa ägarformer”, det vill säga riskkapitalbolag.

Statsfinanser

2006 löfte

”Överskottsmål och utgiftstak försvaras.”

2014 utredning

Efter att Anders Borg missat överskottsmålet och vänt ett överskott på 65 miljarder 2006 till ett under på 85 miljarder 2014 vill nu M se över budget – reglerna. Detta på grund av att oppositionen stoppat jobbskatteavdrag 2012 och fällde en ofinansierad skattesänkning (brytpunkten) 2014.

”Det finns fortfarande luckor i regelverket som utmanar stabiliteten. Det gäller till exempel hur enskilda riksdagsbeslut kan gå utanför budgetens helhet.”

Klimatet

2006 löften

”Klimatförändringarna kräver kraftfulla åtgärder, inom såväl transport-, bostads- som industrisektorn. Klimatmålen måste sättas högt och följas av tydliga handlingsplaner.”

2014 utredning

Regeringen tillsätter ”Klimatfärdplan 2050, en utredning som ska ta fram en strategi för hur Sverige ska nå visionen om en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga netto- utsläpp av växthusgaser i atmosfären år 2050.”

Äldreomsorgen

2006 löfte

”Brukarna ska ges mer inflytande, vilket ger en mer lyhörd offentligt finansierad äldreomsorg. Ett Fritt Val, efter biståndsbedömning, ska införas för särskilt boende och hemtjänstinsatser. På sikt införs en boendegaranti där den enskilde själv, över en viss ålder, kan få möjlighet att avgöra när det är dags att flytta till äldreboende.”

2014 utredning

En särskild utredare ska lämna förslag till åtgärder som främjar äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Kommuner och landsting (behöver) utveckla vård och omsorgsinsatserna på ett sätt som ger den enskilde mer inflytande, trygghet och självbestämmande över den egna tillvaron. Klart 15 december 2015.