M-topp skyller på Göteborg

– När Socialdemokraterna sätter press på oss om att vi inte har tillräckligt med vårdplatser måste ju vi i vår tur sätta press på socialdemokratiskt styrda Göteborgs stad. Den förklaringen ger Johnny Magnusson (M), ordförande i Västra Götalandsregionens styrelse, till att det moderatledda regionstyret har pekat ut just utskrivningsklara göteborgare som orsaken till sjukvårdens problem i Göteborgsregionen med omnejd.

För någon vecka sedan visade Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen hur antalet vårdplatser som är i bruk på regionens olika sjukhus har minskat med tolv procent mellan januari 2014 och januari 2017. På Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, i Göteborg och Mölndal är minskningen hela 15 procent.  Detta visar att Moderaterna har fel, menade S.

Svaret från det moderatledda regionstyret kom samma dag i ett pressmeddelande:
”Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har problem med för få tillgängliga vårdplatser på grund av att ett stort antal vårdplatser kontinuerligt upptas av patienter hemmahörande i Göteborg Stad som är utskrivningsklara.”

En utskrivningsklar patient är en person som inte längre behöver sjukhusvård men som behöver fortsatt omsorg i hemmet eller på ett korttidsboende. Under tiden som patientens hemkommun förbereder detta ligger personen kvar på sjukhuset.

– På SU handlar det för det mesta om 200 vårdplatser som är upptagna av göteborgare, säger Johnny Magnusson.

Sedan årsskiftet har Göteborgs-Posten haft en artikelserie med namnet ”Den sjuka vården” som har berört de allt större problemen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Artiklarna har handlat om längre köer till operationer, längre väntetiderna på akutmottagningarna, ökad personalomsättning, omfattande övertidsarbete och färre vårdplatser.

När Göteborgs-Posten 7 mars frågade alla ledamöter i regionstyrelsen hur dessa problem ska lösas framhöll den blågröna majoritetens ledamöter att ”Göteborgs kommun inte förmår att ta emot patienter som är färdigbehandlade på sjukhus”.

Det finns ju utskrivningsklara patienter från andra kommuner än Göteborg som tar upp vårdplatser på SU? Är inte de ett problem.

– De är något färre. Det är Göteborg som är boven i dramat, säger Johnny Magnusson.

Göteborg har ju fler invånare än kranskommunerna.

– Där har du rätt, säger Johnny Magnusson.

Så är det bara Göteborg som har problem med att ta hem utskrivningsklara patienter?

– Nej, men om man ska göra något snabbt åt de problem som finns på SUs akutmottagningar är det Göteborg som det handlar om.

Den politiska ledningen i regionen har önskat samtal med den politiska ledningen i Göteborgs stad om de utskrivningsklara patienterna. Kommer samma sak ske med Göteborgs kranskommuner?

– Nej. Regionens tjänstemän har en dialog med dessa kommuner, men när vi får skäll av Socialdemokraterna för vårdplatserna  måste vi bita ifrån. Det var därför vi önskade ett samtal med den politiska ledningen i Göteborg, säger Johnny Magnusson.

Tre saker talar emot att det är utskrivningsklara göteborgare som är orsaken till att situationen för sjukvården i Göteborgs med omnejd har försämrats på senare år.

1. Utskrivningsklara göteborgare låg kvar på regionens sjukhus i i stort sett lika många dagar under 2016 som under 2014 och 2015.
2. I relation till folkmängden har Göteborg kvar utskrivningsklara patienter på regionens sjukhus under färre dygn än vad Göteborgsregionens övriga kommuner har.
3. Mellan 2014 och 2016 har antalet dagar med utskrivningsklara patienter boende i Göteborgsregionen minskat med fyra procent.

En sak talar för att Johnny Magnusson överdriver problemet: I fjol låg göteborgare, enligt regionens statistik, kvar på sjukhus 33 925 dagar efter att de var utskrivningsklara. Det innebär 92,7 göteborgare varje dag. Det gör det givetvis omöjligt att, som Johnny Magnusson påstår,  200 göteborgare skulle ligga kvar enbart på SU varje dag.

– Johnny Magnusson pekar finger åt någon annan när det egentligen är han som har det politiska ansvaret för sjukvårdens situation och som borde kratta på hemmaplan. Göteborgs stad ska ta sitt ansvar. Det samma gäller andra kommuner. Ett stort ansvar ligger på regionen när vårdplatserna blir färre, säger Helén Eliasson (S), oppositionsråd i Västra Götalandsregionen.

Hon menar att vårdplatserna på SU är för få och att det är alarmerande att överbeläggningarna på avdelningarna blir allt fler.

– Det ger sämre arbetsmiljö och fler vårdskador. Det blir en ond cirkel, säger Helén Eliasson.

I det korta perspektivet vill Socialdemokraterna att sjukvården i Göteborgsregionen kompenseras ekonomiskt för att invånarna blir fler. På avdelningar med hög personalomsättning och många sjuka vill man anställa fler.

– Problemet är inte att antalet patienter ökar på SUs akutmottagningar utan att antalet patienter som skrivs in på en avdelning blir fler. Det rimliga är att frigöra vårdplatser genom att se till att människor som inte behöver sjukhusets vård kommer hem från sjukhuset, inte att öppna fler vårdplatser, säger Johnny Magnusson..

Fotnot: Kungsbacka är inte medräknad bland Göteborgsregionens kommuner.