Klimatomställningen ska fungera för vanligt folk

Arbetsgruppen ”Klimatomställningen ska fungera för vanligt folk i hela landet” fr v: Jytte Guteland, Anna-Caren Sätherberg och Peder Björk.

Den oro som många människor känner inför klimatförändringarna förstärks av en debatt där mycket av ansvaret har lagts på individen själv att ställa om. Vi måste inse att varken klimatskam eller klimatförnekelse för oss framåt.

Lägg därtill att den klimatpolitik som hittills har riktats till privatpersoner har varit olika former av ekonomiska incitament som kräver insats av egna pengar. Stora grupper har helt enkelt inte haft råd att ta del av till exempel subventioner till elbilar, energieffektivisering av hus eller uppsättning av solpaneler.

Det har lett till att stöden främst har gått till välbeställda personer i storstäder. Samtidigt har vanligt folk fått betala, både med skattemedel till subventionerna och sedan höga elräkningar och bränslepriser om deras hus fortfarande värms upp med direktverkande el och bilen går på diesel.

Nästan åtta av tio svenskar vill se satsningar på att göra samhället mer miljövänligt

Det finns en stor medvetenhet om att klimatomställningen måste ske och en stark vilja till förändring. Nästan åtta av tio svenskar vill se satsningar på att göra samhället mer miljövänligt, enligt den nationella SOM-undersökningen från Göteborgs universitet. Samma studie visar att hälften av svenskarna är mycket oroliga för klimatförändringarna.

Vi ser också allt fler exempel på hur klimatförändringarna drabbar oss här i Sverige. Brandsäsongen har redan startat med bränder i flera län. Kommuner förbereder sig även för motsatsen, skyfallen. Torne Älv svämmar över, det värsta på 50 år. Försäkringsbranschen varnar för att stigande havsnivåer och mer extremnivåer kan göra att det kommer finnas platser i Sverige där det inte kommer att gå att försäkra sina hem.

Men vi upplever även en omfattande kostnadskris. Nästan alla hushåll har sett utgifterna öka mer än intäkterna det senaste året. I en undersökning från februari i år svarade fyra av tio medlemmar i LO-förbund att det skulle vara svårt eller omöjligt att hantera en oväntad utgift på 5 000 kr inom en vecka. Var fjärde medlem i TCO- och Saco-förbund svarar detsamma. Dessutom har ojämlikheten ökat i vårt land de senaste årtiondena.

Kritiken mot klimatpolitiken förklaras framför allt av bristande tilltro till att genomförd politik är effektiv, misstro mot politiker och upplevd orättvisa i klimatpolitiken.

Vi har också en tillitskris. En europeisk studie, med forskare från Umeå universitet, visar att misstro mot klimatpolitiska åtgärder inte främst beror på att människor tvivlar på klimatforskning eller behovet av omställning. Kritiken mot klimatpolitiken förklaras framför allt av bristande tilltro till att genomförd politik är effektiv, misstro mot politiker och upplevd orättvisa i klimatpolitiken.

Det här spänningsfältet är det vi väljer som utgångspunkten i vår politikarbetsgrupp. Vi har fått uppdraget att ta fram en politik för att klimatomställningen ska fungera för vanligt folk i hela landet.

Frågor vi funderar på är:

• Ojämlikheten. Hur ska vanligt folk ha råd med klimatomställningen?

• Jobben och omställningen. Hur ser vi till att människor kan ta nya gröna jobb som växer fram när gamla försvinner – och att de nya jobben blir bra, eller bättre, jobb?

• Bostäder. Vad behövs för att alla bostäder ska bli energieffektiva – både ägda och hyrda? Hur rustar vi våra bostäder för rimliga boendekostnader och för ett varmare klimat?

• Transporter. Hur ska vanligt folk ta sig till jobbet, affären och barnens fotbollsträning?

Vi måste ta fram en politik som gör det lätt att göra rätt. Samtidigt behöver vi en politik som erkänner att förutsättningarna är olika. Kanske ska vissa delar av landet gå före?

En klimatomställning för vanligt folk kräver att kostnaderna för omställningen fördelas efter bärkraft.

Kan vi skapa ekonomiska styrmedel som fördelas mer jämlikt? En klimatomställning för vanligt folk kräver att kostnaderna för omställningen fördelas efter bärkraft. Då behövs gemensamma investeringar och stöd som skapar förutsättningar för människor att göra nödvändiga förändringar oavsett vilken inkomst de har.

Vi behöver bygga en framtidstro och en gemensam förståelse av att klimatomställningen är något vi ska göra tillsammans. Det är när människor är delaktiga i besluten om omställningen som det går att skapa en klimatomställning som fungerar för vanligt folk. Vill du vara med? Hör av dig!

Anna-Caren Sätherberg

sammankallande, arbetsgruppen ”Klimatomställningen ska fungera för vanligt folk i hela landet” 

Jytte Guteland 

ledamot 

Peder Björk 

ledamot 

Ulrika Lorentzi 

sekreterare

Kontakt: [email protected]