Katrin Stjernfeldt Jammeh: Hur drar vi mitten åt vänster?

Under årtionden har samhällsdebatten till stor del kretsat runt nyliberala och på senare tid högerpopulistiska idéströmningar.

Ta exempelvis förskjutningen i synen på arbetslöshet – från att tidigare ha varit en fråga för hela samhället tenderar ansvaret i dag att läggas på den arbetslöse individen som inte gör sig ”anställningsbar”. Eller trygghetsdebatten som allt oftare kopplas till ursprung och kultur, trots att vi vet att socioekonomiska faktorer visar allra starkast orsakssamband.

En central fråga för vår rörelse handlar därför enligt mig om att långsiktigt verka för att samhällsdebatten förskjuts i en annan riktning, som ger oss bättre förutsättningar att långsiktigt bedriva socialdemokratisk politik. Annorlunda uttryckt: Hur drar vi mitten åt vänster?

Jag menar att en viktig del av svaret ligger i att ta oss an frågor som går bortom valrörelsen 2026. Vi behöver ta oss an ett antal viktiga systemförändrande reformer som på allvar vänder de senaste decenniernas utveckling där ojämlikheten i Sverige har ökat snabbare än i andra jämförbara länder. Och det behöver ske på ett sätt som gör det svårt för högern att dra tillbaka, om de åter skulle få regeringsmakten. För vi vet att ojämlika samhällen leder till att människor söker privata lösningar på samhällsproblemen, i stället för gemensamma. Ojämlikhet eroderar tilliten i samhället och skapar en grogrund för polarisering.

För att lyckas krävs att vi både opinionsbildar och driver på för en faktisk förändring. Under slutet av förra mandatperioden och i valrörelsen såg vi prov på detta som ger mersmak. Jag tänker framför allt på att vi tydligt drev på för att slopa marknadsskolan som förstärker skolsegregationen och ojämlikheten. Genom detta har vi också vunnit gehör hos människor långt in i de borgerliga leden. Det behöver vi hålla i för att skapa riktig förändring. Men därtill behövs krafttag för att exempelvis:

Öka omfördelningen i samhället

De senaste decennierna har skattekvoten i samhället minskat och i många fall har skatterna fått en minskad progressivitet där kapitalägare gynnas framför löntagare. Det har lett till att de allra rikaste dragit ifrån och de fattigaste har halkat efter. Denna utveckling måste vändas. Utsikterna för en bred politisk överenskommelse på området är för tillfället få. Vi behöver opinionsbilda för tydliga förslag som innebär att den ekonomiska eliten bidrar mer till vårt gemensamma samhällsbygge.

Framtidssäkra välfärden

En stark välfärd är kärnan i det socialdemokratiska samhällsbygget. Men välfärden står inför stora utmaningar framöver när andelen äldre i landet ökar. I budgetpropositionen för 2023 skriver den nuvarande regeringen att de totala statsbidragen till kommunerna bedöms minska varje år under 2023–2025. Detta riskerar att fördjupa klyftorna i samhället, men även försvåra för oss att leverera en god välfärd på lokal nivå. Därför behöver vi göra mer än att vinna regeringsmakten.  och skjuta till mer pengar till välfärden. Vi behöver kvalitetsskydda välfärden genom att indexera dess finansiering, så att den följer pris och löneförändringarna i samhället. Detta är långt ifrån det mest klickvänliga policyförslaget, men ett av de viktigaste för att stärka förutsättningarna för ökad jämlikhet.

Det finns såklart massor med andra samhällsproblem som vi behöver ta oss an. Och vi behöver vinna nästa val genom att fokusera på de samhällsproblem som människor upplever i sin vardag. Men jämlikhet är och förblir socialdemokratins stora samhällsprojekt. Och det är upp till oss att vända de senaste årtiondenas utveckling.   

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö