Ilan De Basso: Ta krafttag mot vapensmugglingen i Europa

Gängkriminaliteten sätter skräck i bostadsområden. Skjutningar och sprängningar skördar liv och sprider otrygghet. Därför måste kampen mot kriminaliteten vara kompromisslös.

Samhällets fulla kraft ska mobiliseras för att trycka tillbaka de kriminella, kapa återväxten in i kriminaliteten och öka tryggheten.

Vi socialdemokrater har redan genomfört en mängd åtgärder för att knäcka gängen och komma åt den grova brottsligheten. Det handlar om satsningar på fler poliser och en ökad takt i utbyggnaden av fängelser och stärkta domstolar. Regeringen har presenterat en omfattande offensiv mot gängen som syftar till att motverka gängvåldet med de mest omfattande straffskärpningarna för gängkriminalitet någonsin i Sverige.

Men fler poliser och skärpta straff är bara en del av lösningen. På lång sikt är det viktigaste att bryta nyrekryteringen.  Därför är det förebyggande arbetet som personal inom skola, socialtjänst och civilsamhälle utför avgörande. Alla barn ska ha goda förebilder – inte omges av kriminella. För varje krona som läggs på fler poliser ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet.

Fler poliser, skärpta straff och förebyggande arbete krävs för att knäcka gängen. Men en central åtgärd kvarstår och det är att komma åt vapnen. Eftersom de allra flesta vapen kommer till Sverige genom smuggling mellan EU-länder eller från västra Balkan krävs det krafttag på både nationell och europeisk nivå.

Svenska regeringen har stärkt Tullverkets befogenheter och resurser, men för att stoppa vapensmuggling behöver så ske även i övriga medlemsländer.

EU har tagit fram en handlingsplan mot vapensmuggling med åtgärder för att strypa vapensmugglingen. Dessutom har EU bidragit med över 300 miljoner kronor sedan 2002 för att förstärka åtgärder mot vapensmuggling och kontroll av skjutvapen i länderna på västra Balkan. Men mer behöver göras.

Samarbetet med länderna på västra Balkan måste fördjupas ytterligare och vara uthålligt för att stoppa inflödet av vapen. Det är därför kartläggningen över förekomsten av illegal vapenhandel och vapensmuggling som Polis­myndigheten, Tull­verket och Åklagar­myndig­heten fått i uppdrag att göra är ett så viktigt underlag i det fortsatta arbetet. Svenska regeringen har stärkt Tullverkets befogenheter och resurser, men för att stoppa vapensmuggling behöver så ske även i övriga medlemsländer.

Riskerna med vapensmuggling från Ukraina måste tas på allvar. Det finns en oro för att kriget i Ukraina kan leda till att vapen därifrån når Sverige. Det hände under kriget i forna Jugoslavien på 1990-talet.

Regeringen har drivit på EU att agera, och sedan i somras finns ett EU-center i Moldavien som bevakar vapentransporter. Men systemen för övervakning måste förbättras och samarbetet mellan tull och polis i Ukrainas grannländer måste fördjupas.

Som socialdemokrat i Europaparlamentet vill jag se krafttag mot vapensmugglingen inom EU.

Snabba på genomförandet av EUs handlingsplan mot vapensmuggling. EU måste prioritera frågan om vapensmuggling. Det är särskilt viktigt att driva på för bättre samarbete och informationsutbyte mellan polismyndigheter i Europa. Statistik som kan ge en bild av trender och smugglingsvägar gör insatser mer träffsäkra och stoppar skjutvapen från att komma till Sverige.

Som socialdemokrat i Europaparlamentet vill jag se krafttag mot vapensmugglingen inom EU. I januari 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i EU och kampen mot den organiserade brottsligheten är en av Socialdemokraternas prioriteringar.

Den regering som leder Sverige och därmed ordförandeskapet behöver verka för kraftfulla åtgärder på EU-nivå för att stoppa vapensmugglingen till Sverige. Tillsammans med vår nationella offensiv mot den organiserade brottsligheten ger det oss kraftfulla verktyg för att knäcka gängen.

Ilan De Basso (S) är Europaparlamentariker