Ibland kan man inte få både och…

Vår gemensamma välfärd är satt under press. Höstens val kommer därför att stå mellan investeringar i svensk välfärd och sänkta skatter. Både och är nämligen omöjligt, skriver Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Sveriges välfärd är fantastisk. Den är i grunden generell och skattefinansierad. Den finansieras efter förmåga och fördelas efter behov. Den är omfördelande – mellan både generationer och klass. Den förbättrar människors livskvalité och ökar allas individuella frihet. Jag menar att vårt sätt att organisera skola, vård och omsorg är värt att försvara när det utmanas.

Just nu är Sveriges gemensamma välfärd satt under press. Vi står helt enkelt inför en folkomröstning: investera i vår svenska välfärdsmodell – eller sänk skatten. Att påstå att både och är möjligt är trams, på gränsen till dumhet.

Så här är arbetslivet för de undersköterskor och barnskötare som arbetar inom äldreomsorg och förskola:

32 procent av undersköterskorna i äldreomsorgen upplever att bemanningen är otillräcklig varje vecka. Ytterligare 36 procent anser att den är otillräcklig i stort sett varje dag. 42 procent av dessa anser att bemanningen är så låg att den utgör en risk för de äldre minst någon dag per vecka. 27 procent av medlemmarna anställda i äldreomsorgen 2017 vill på sikt lämna yrket – det är 5 procentenheter högre jämfört med 2012. (Kommunals stora medlemsundersökning, 2017)

65 procent av barnskötarna anger att bemanningen är bristfällig minst någon dag per vecka. 30 procent anger att bemanningen är så låg att det innebär en risk för barnen någon gång per vecka eller oftare. 18 procent av barnskötarna har dagligen svårt att hinna med att ta pauser och till exempel gå på toaletten. Fyra av tio tillsvidareanställda barnskötare upplever arbetet som psykiskt ansträngande i stort sett dagligen – det är en ökning med 15 procent sedan 2012. (Kommunals stora medlemsundersökning, 2017).

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Från alla som arbetar inom vår skola, vård och omsorg är beskedet tydligt: vi behöver fler kollegor, bättre löner och villkor och en fungerande arbetsmiljö.”[/blockquote]

Det är välfärdsarbetarnas arbetsvillkor i dag. Från alla som arbetar inom vår skola, vård och omsorg är beskedet tydligt: vi behöver fler kollegor, bättre löner och villkor och en fungerande arbetsmiljö.

Det är dagsläget. Till det ska läggas att både antalet barn och äldre ökar under den kommande tioårsperioden. Det betyder att behoven av vård, omsorg och utbildning växer. Inte minst äldreomsorgen kommer att utmanas. I dag är den stora gruppen vårdbehövande äldre framför allt 30-talisterna, den minsta generationen i modern tid. De kommande tio åren knackar 40-talisterna på dörren till äldreomsorgen – den största, och kanske mest krävande, generationen i modern tid.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ökar behoven med ungefär en och en halv procent per år de kommande tio åren – en betydligt högre ökningstakt än 2000–2015.

Samtidigt räknar SKL med att mellan 50 400 och 106 400 personer behöver rekryteras till välfärden under de kommande fyra åren på grund av pensionsavgångar och befolkningsutvecklingen. Kommunal har tidigare konstaterat att den kroniska underbemanningen är ohållbar och våra beräkningar visar att för att få bukt med den behöver 135 000 fler människor rekryteras under samma tidsperiod.

Ingen kan blunda för de finansierings- och kompetensförsörjningsutmaningar vi står inför.

tobias-baudin

Tobias Baudin, Ordförande Kommunal

Detta är inte en domedagsprofetia. Det finns flera lösningar. Men att genomföra stora skattesänkningar är inte en av dem. Mycket av det som i dag pågår för att stärka, utveckla och effektivisera välfärden kräver också resurser. Arbetet för heltid, bättre villkor och arbetsmiljö samt ökat genomslag av digitalisering och välfärdsteknik kräver investeringar. I utbildning, i teknikutveckling – och i fler kollegor.

Till sist, den svenska kombinationen av stark ekonomisk tillväxt och väl utbyggd gemensam välfärd ger oss styrka. Nu behöver välfärdssamhället förstärkningar. Menar man allvar med att välfärden ska leverera trygghet av hög kvalité i hela Sverige behövs ett investeringspaket för välfärden. Att i ett sådant läge föreslå stora skattesänkningar (och försvagat anställningsskydd) är obegripligt.

Tobias Baudin, ordförande Kommunal