”Gemensam valuta viktig för sammanhållningen”

Sven Britton saknar vägledning från partiet när det gäller vad valarbetarna ska ange som skäl till varför man ska rösta på Socialdemokraterna i Europaparlamentsvalet och föreslår sex punkter.

Inför det kommande EU-valet i juni – ett val som i en globaliserad värld är minst lika viktigt som de nationella, saknas ännu en vägledning från partiledningen vad vi valarbetare ska framföra som skäl för att medborgarna ska rösta på just vårt parti. De punkter jag för fram nedan är mina egna. 

  1. Ansök snarast möjligt om medlemskap också i den monetära unionen, euron. Inte i första hand av ekonomiska skäl även om goda sådana också finns utan av solidaritet. Den gemensamma valutan är mycket viktig för sammanhållningen och samarbetet i unionen. Inte förrän vi är del i den är vi fullvärdiga medlemmar i EU vars främsta syfte är fred i ett tidigare svårt krigsdrabbat Europa. Det är genom ökat ekonomiskt, kulturellt och personligt utbyte mellan dessa länder som freden ska bestå. 
  2. Delta aktivt i planeringen av den insatsstyrka som EU på franskt initiativ nu planerar som komplettering till Nato vars fortsatta existens är osäker med en eventuellt kommande president i USA som hotat lämna organisationen. USA är dess tveklöst största bidragare vad gäller både ekonomi, manskap och vapen. Den insatsstyrka som varje land i EU avses bidra till i proportion till sin folkmängd ska också kunna användas vid större naturkatastrofer vilka beräknas bli vanligare och värre i takt med klimatförändringarna.
  3. Stöd genom en aktiv medverkan i planeringen alla EUs initiativ mot en grön omställning med enbart fossilfri och förnyelsebar energi, målsättningar som motarbetas av den växande högerfascistiska partigruppen i EU parlamentet.
  4. Med Sveriges inträde i Nato mister vi vår roll som fredsmäklare i konflikter där Nato har del men vi kan fortsätta och förstärka vår våra fredsinsatser via EU, en viktig uppgift även ur miljö/klimatsynpunkt. Konventionella krig och med dem ökad vapentillverkning och stora militärövningar är den överlägset enskilt största miljöförstöring vi människor åstadkommer.
  5. Reformer som föräldraledighet och allmän förskola där vi varit föregångare och som vi vet fungerar bör våra ledamöter i EU-parlamentet inte blygas att propagera för så de prövas i fler medlemsländer  
  6. Verka för att medlemsländerna, inklusive Sverige, ökar undervisningen i de stora europeiska språken som komplettering till den språkliga utarmning som den allt ökande angliseringen innebär.   

Sven Britton
85 år, medlem S sedan 1976

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.