”Det ska fortsatt ställas krav på att partier inte anordnar spekulativa lotterier”

Hur ser en socialdemokrat och en moderat på att lotterier finansierar politiska partier?

Joakim Jonsson, partikassör Socialdemokraterna:

1. Vad tycker du om att regeringen och SD vill stoppa politiska partier från att finansiera sin verksamhet via lotterier?

En regering bör ägna sig åt att lösa samhällsproblemen, exempelvis skjutningarna, inte ägna sig åt att försvåra för oppositionen att bedriva folkrörelsearbete. Förslaget är en attack från SD-regeringen mot Socialdemokraterna, som i nästan 70 års tid har finansierats via försäljning av skraplotter och genom att anordna månadslotterier. Det är viktigt att partierna som i grunden är föreningar får möjlighet att samla fler medlemmar och välja hur de vill finansiera sin verksamhet. Det var alla partier med undantag för Sverigedemokraterna överens om så sent som för under ett år sedan, men i våras ändrade sig Moderaterna och övriga regeringspartier efter att SD hade krävt att regeringen ska verka för att Socialdemokraterna fattigare.

2. Är det bra eller dåligt att politiska partier minskar beroendet av statliga partibidrag genom att även ha annan finansiering?

Vi tycker att det är bra att partierna finansierar delar av sin verksamhet själv. Det minskar statens kostnader och ökar engagemanget i partierna. Självklart ska det som i dag fortsatt ställas krav på att partierna inte anordnar spekulativa lotterier som kan leda till spelberoende och riskera att folkhälsan försämras. Kombispel som är Socialdemokraternas lotteri är ett ansvarsfullt månadslotteri där du en gång per månad prenumererar på en lott för 200 kronor. Det finns ingen risk för att ett sådant lotteri leder till ökat spelberoende eller skuldsättning.

3. Vad anser du om kritiken mot regeringens viljeinriktning: att Tidöpartierna använder staten för att försvåra för politiska motståndare?

Det är en berättigad kritik mot den här regeringen. När förslaget kom motiverade SD det med att förslaget syftade till att förstamajtågen skulle bli kortare och Socialdemokraterna fattigare. Det är inte rimligt att Tidöpartierna använder sin bräckliga majoritet i riksdagen att genomföra lagar som endast syftar till att försvaga oppositionen. Den svenska modellen bygger på föreningsfrihet, där vi alla har rätt att samlas och att det är de som är med i föreningen som bestämmer hur den ska finansieras. Regeringen ska inte bestämma över vilka folkrörelser som får finansieras via försäljning av lotter.

Karin Juhlin, biträdande partisekreterare Moderaterna:

1. Vad tycker du om att regeringen och SD vill stoppa politiska partier från att finansiera sin verksamhet via lotterier?

Låt oss börja med att reda ut vad som verkar vara ett missförstånd i frågeställningen. Det finns inget färdigt förslag ännu, och den utredning som är tillsatt har till uppdrag att se över fler olika delar och möjliga alternativ. Öppenhet och transparens är viktiga förutsättningar för ett demokratiskt samhälle. Det gäller inte minst frågan om hur politiska partier finansieras, och allmänheten har ett berättigat behov av insyn i hur partier finansierar sin verksamhet.

I den offentliga debatten har det funnits kritik mot politiska lotterier, mot att de har undantag från kreditförbud, bonusbegränsning och spelskatt. Men också mot otydlighet vart överskottet går och otydlighet i vissa fall kring att konsumenterna direkt finansierar ett specifikt parti. Det finns skäl att se över regleringen av politiska lotterier, om de är motiverade och lämpliga och jag tycker att det är positivt att regeringen tillsatt en sådan utredning.

2. Är det bra eller dåligt att politiska partier minskar beroendet av statliga partibidrag genom att även ha annan finansiering?

Det är bra att minska beroendet av statliga partibidrag, vi arbetar aktivt med det. Men det viktiga är att intäkter till partier är transparenta, att vi värnar ett högt förtroende för det politiska systemet och att den politiska makten inte används för att skapa otillbörliga fördelar. Om man menat allvar med öppenhet, transparens och att inte skapa otillbörliga fördelar så borde man välkomna denna utredning. Men jag kan också konstatera att Socialdemokraterna inte gjort något i frågan under de senaste åtta åren de hade regeringsmakten.

3. Vad anser du om kritiken mot regeringens viljeinriktning: att Tidöpartierna använder staten för att försvåra för politiska motståndare?

Först och främst, det är inte sant. Det är beklagligt att oppositionen väljer att agera på det sättet i stället för att presentera egen politik som ska lösa de allvarliga samhällsproblem Sverige står inför. När det kommer till partifinansieringen och den ökade transparensen, som är den faktiska viljeinriktningen, så får vi först invänta vad utredningen kommer fram till.