Det finns för mycket varg på många håll i Sverige

Just nu pågår vargjakt i Sverige samtidigt som frågan diskuteras på EU-nivå. Antalet vargar är något som engagerar många.

Jakten och naturintresset går hand i hand och ger  möjligheter till klimatsmart kött, storslagna naturupplevelser och stark gemenskap, det  är viktiga livsbetingelser som inte får underskattas. 

Jakt och viltvård utgör därför en viktig del av många människors vardag särskilt i landsbygds län som våra.

Jakt är samtidigt en av människans äldsta kulturyttringar, löshundsjakten är i Sverige klassat som särskilt immateriellt kulturarv och det pågår ett arbete med att få upp den som ett världskulturarv på Unesco-listan.

I Sverige löser drygt 300 000 personer jaktkort varje år och 13 procent av Sveriges befolkning lever i hushåll med koppling till någon som jagar. 

I städerna är det mindre men i många landsbygdslän är siffran mellan 30 och 40 procent.

Många som bor och verkar på landsbygden känner sig oroliga över sina betesdjur och husdjur när vargstammen ökar med följd att fler får och hundar mister livet.

Årets vargjakt är på många håll väldigt efterlängtad, samtidigt är det många som agerar för att stoppa densamma. Vinterns nu pågående vargjakt är just nu väldigt omdebatterad.

Det kommer dock kritik från fler håll. Utryck som ”det är för många som ska skjutas”   eller ”det är alldeles för lite”.

Ytterligheterna kräver utrotning, eller att det ska få finnas flera tusen.

Vi socialdemokrater har sett problemen och vinterns historiskt stora vargjakt är en effekt av den tidigare S-ledda regeringens enträgna rovdjurspolitik för att få en acceptans för vargen i hela landet.

För oss är det tydligt det behövs balans i allt.

Sverige behöver en rovdjurspolitik som fungerar för människor som lever nära vargen och samtidigt är långsiktig, hållbar och förutsägbar.

Den ska bygga på vetenskap, ta hänsyn till människors socioekonomiska förhållanden och se till att tamdjurshållning fungerar. 

Socialdemokraterna gav därför i regeringsställning tre nya uppdrag till ansvariga myndigheter för att minska den svenska vargstammen samtidigt som en gynnsam bevarandestatus säkerställs.

Efter förra vinterns inventering såg vi att vargstammen i Sverige har vuxit och antalet är nu över 460 individer före årets valpning, det innebär att innan jakten startade fanns det gott om varg, på många håll alltför många.

Riksdagen har fattat beslut om ett mål med ett referensvärde på 170–270 vargar. Därför ska Naturvårdsverket utreda vad som krävs för att vargstammen ska kunna ligga i nivå med det intervall som riksdagen beslutat om och att vi inte äventyrar en gynnsam bevarandestatus med en god genetisk status hos vargstammen.

Då det finns många gränsöverskridande rovdjur anser vi socialdemokrater att det vore naturligt med ett tätare samarbete med norska myndigheter och få till en gemensam förvaltning av den skandinaviska vargstammen. 

Vi socialdemokrater menar även att det måste undvikas att ha vargrevir i renskötsel­området då det kraftigt och negativt påverkar renskötseln. Samtidigt har vi inom dessa områden betydande stammar av järv, björn och lo.

Den S-ledda regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur skyddsjakt efter varg kan utvecklas och förenklas för att mera effektivt förhindra skador på tamdjur orsakade av varg. 

Vi är övertygade om att för att uppnå målet om en större acceptans för vargen är just möjligheten till skyddsjakt avgörande. 

Varg- och rovdjursförvaltningen är också en EU-fråga, därför lyfte tidigare landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg vargfrågan på EUs ministerråd. Vi anser att bedömning och förutsägbarheten i den svenska vargförvaltningen skulle kunna öka och att jakt efter varg bättre skulle kunna utformas efter svenska behov om vargen flyttas från art- och habitatdirektivets bilaga 4 (strikt skyddad) till bilaga 5 (förvaltningsbar).  

Vi kommer att ställa krav på den nya högerregeringen så att regeringen agerar resolut i dessa frågor. Vi socialdemokrater säger som det är och gör det som krävs. Därför var just vargfrågan en av de första debatterna vi tog med den nya landsbygdsministern, detta för att inte tappa fart i denna viktiga fråga.

Vi värnar naturen och de frilevande djuren men vi behöver samtidigt begränsa skador och säkerställa att vi har jaktbart vilt i våra skogar. Förr oss socialdemokrater är det inte antingen eller, det är både och. 

Oavsett var vi väljer att bo ska människor känna sig trygga och ha förtroende för de åtgärder som regeringen och myndigheter fastställer. 

Det är så vi stärker hela Sverige och skapar förutsättningar att bo och verka i hela landet. 

Tomas Kronståhl

riksdagsledamot (S) för Kalmar län
med ansvar för jaktfrågor

Isak From

riksdagsledamot (S) för Västerbottens län
och tidigare ansvarig för jaktfrågor