”De reella problem folk upplever måste bli politik”

Foto: Holger Ellgaard

Markus Pettersson är facklig-politisk sekreterare hos Socialdemokraterna. Foto: Maria Persson/AiP

LO-medlemmarnas verklighet ska få större utrymme i S-politiken. Det ska den nya facklig-politiska strategin hjälpa till med.

– Den grund som Socialdemokraterna har haft som arbetarpartiet i Sverige håller sakta men säkert på att eroderas. En av anledningarna till detta är att runt om i Europa växer högerpopulistiska och högerextrema partier sig starka och man gör detta med arbetarklassen som bas.

Det säger Markus Pettersson som är ansvarig för den nya facklig-politiska strategi som tagits fram inom Socialdemokraterna.

Han pekar på två anledningar till att ett långt och oftast lyckligt förhållande har svalnat.

– Den ena delen handlar om politik och politikens utveckling. Den andra delen handlar om att vi organisatoriskt har tagit varandra för givna.

Syftet med strategin är att ge ny energi till samarbetet, men också att utveckla det. Målet är att öka organisationsgraden i partiet bland LO-förbundens medlemmar och förtroendevalda samt öka antalet LO-medlemmar som röstar på Socialdemokraterna från nu och över nästnästa val 2026.

Av LO-medlemmarna röstade 41 procent socialdemokratiskt i valet 2018. Det är ett tapp på 13 procentandelar från valet 2014.

– Det här är första gången i Socialdemokraternas historia som vi inte är i majoritet att ha förtroende hos LO-förbundens medlemmar. Det tar vi oerhört allvarligt på och måste förhålla oss till, säger Markus Pettersson.

Strategin bottnar i det organisatoriska program som antogs på partikongressen tidigare i år. Det programmet innehåller tre huvudpunkter för facklig-politisk samverkan: hitta fler arenor för politikutveckling mellan fack och parti, bedriva mer facklig-politisk verksamhet och vitalisera samtalet mellan fack och parti.

Även om facket och Socialdemokraterna kan ta olika positioner i vissa frågor eftersom organisationerna har olika syften ibland så är det långsiktiga målet gemensamt. Att skapa ett drägligare samhälle för löntagarna i det här landet.

– Även om facket och Socialdemokraterna kan ta olika positioner i vissa frågor eftersom organisationerna har olika syften ibland så är det långsiktiga målet gemensamt. Att skapa ett drägligare samhälle för löntagarna i det här landet, säger Markus Pettersson.

Hans roll handlar helt enkelt om att hålla dialogen mellan de båda parterna levande på en central nivå. Strategin däremot siktar in sig på lokal och regional nivå och med sig i det arbetet har Markus Pettersson två personer till, Eva Vikmång, tidigare försteombudsman i Östergötland, och Hans Palmqvist från IF Metall.

De övergripande målsättningarna är bland annat att andelen förtroendevalda och anställda med bakgrund från LO och de olika förbunden ska öka på alla nivåer i partiet och att alla arbetarekommuner ska ha minst ett fackligt-politiskt forum för samverkan med LO och dess förbund.

En enkätundersökning som gjordes av partiet i våras ute i partidistrikt och arbetarekommuner visade att även om det finns fackliga ledare och utskott i de flesta partidistrikt är det på många håll oklart vilka uppdragen för dem är. Det fanns en stor efterfrågan på uppdaterade uppdragsbeskrivningar, metodstöd och utbildning.

Den facklig-politiska samverkan behöver genomsyra hela partiorganisationen för att den ska få maximal effekt. Det är de enskilda medlemmarna, S-föreningarna, arbetarekommunerna och partidistrikten som håller igång arbetet. Därför ska det perspektivet vara med i alla politiska och organisatoriska rum i partiet.

– Den facklig-politiska samverkan är en av pusselbitarna för att forma en politik som bygger på de samtal som förs ute på arbetsplatser. De reella problem som människor upplever måste bli politik, säger Markus Pettersson.

LOs medlemmar ska känna sig hemma i S igen, både i politiken och representativt. Därför måste vanliga människors och arbetares åsikter, tankegods, verklighetsbilder in i partiet. Politiken ska skapas utifrån det och inte tvärtom.

– Människors problem måste tas på allvar. Vi som är ett arbetarparti kan inte förakta vad människor känner. Vi måste lyssna och hitta politiska lösningar. Vi måste ge socialdemokratiska svar på frågorna.

– Ett folkrörelseparti bygger på att människor engagerar sig inte bara professionellt, utan också ideellt. Bästa värnet mot känslan av att det finns en elit som bestämmer är att se till att politikern är din arbetskamrat på byggarbetsplatsen. Att tjejen som är facklig klubbordföranden också sitter i kommunfullmäktige.

I den nya facklig-politiska strategin ingår en speciell satsning på det stora kvinnliga fackförbundet, Kommunal.

– Kommunal hade en förbundsledning under lång tid som inte ville samverka med Socialdemokraterna. Medvetet försökte man separera sig från partiet både lokalt, regionalt och centralt. Min uppfattning om nuvarande ledning är att vi ska samverka.

Det har också därför inrättats en särskild samverkansgrupp mellan Kommunal och S, än så länge bara på central nivå men tanken är att samverkan ska sprida sig ut i hela Kommunals organisation.

 

Fokus för de facklig-politiska handlingsplanerna

  • Medlemsrekrytering riktad mot LO-förbundens förtroendevalda och medlemmar.
  • Facklig-politisk integrering.
  • Skapa förutsättningar för regionala/lokala facklig-politiska forum för politikutveckling.
  • Erbjuda konkreta och användbara mallar för verksamhet och implementering av integrering.
  • Lyfta fram goda exempel på regional/lokal nivå.
  • Aktivera och stötta fackliga ledare i AK och partidistrikt.
  • Årlig konferens för partidistriktens fackliga ledare.
  • Utreda förutsättningar för att långsiktigt återupprätta ett arbete med arbetsplatsombud.