Daniel Färm: En smart kriminalpolitik är vare sig naiv eller omänsklig

En smart kriminalpolitik är vare sig naiv eller omänsklig, skriver Daniel Färm.

Att förena hjärta och hjärna är socialdemokratins kanske främsta styrka. Det gäller inte minst i ”hårda” frågor som försvar, migration – men också brottsbekämpning. Bortom ensidig naiv idealism respektive omänsklig repression är socialdemokratin som starkast när den kan vara tuff mot de som förvärrar samhällsproblemen, men låta samhällsanalysen bygga system som värnar och stärker människovärdet.

Människovärde. Samhällsanalys. Systemlösning. De behöver hänga ihop. Även när vi behöver vara tuffa.

vi behöver vara stenhårda mot den våldsamma gängkriminaliteten

För ja, vi behöver vara stenhårda mot den våldsamma gängkriminaliteten. Utvecklingen i Sverige är alarmerande. Våldet har blivit grövre. Den gängkriminella kulturen bygger på extrem machokultur och den starkes rätt. Parallellsamhällen ersätter det offentliga. Otryggheten sprider sig i hela bostadsområden och stadsdelar. Många känner att det får vara nog nu. Med rätta.

Socialdemokraternas arbetsgrupp med Teresa Carvalho, Ardalan Shekarabi, Lisa Nåbo och Fredrik Lundh Sammeli pekar i sin analysrapport insiktsfullt på att gängkriminaliteten frodas när segregationen och klyftorna breder ut sig.

Visst spelar det roll att omfattningen på migrationen länge var större än förmågan att integrera. Men problemen är bredare än så. ”Istället för tillit och samhällsgemenskap får vi misstro och polarisering”, skriver gruppen. Otillräckliga förebyggande insatser, ökat inflöde av illegala vapen och en ökad acceptans för ”partyknarkande” har bidragit, liksom bristande kontroller mot välfärds- och arbetslivskriminalitet. Men också otillräckliga repressiva åtgärder. Det är sannerligen inte orimligt att den som utsätter andra för hot och våld straffas – hårt. Inkapacitering av grova kriminella är ibland nödvändigt.

Brottsoffer behöver synliggöras och stöttas mer

Men även brottsbekämpning handlar om människor – och system. Brottsoffer behöver synliggöras och stöttas mer. Vi behöver kanske mer än hittills lyfta alla de som drabbas av våld och övergrepp.

Men vi måste också se till att dömda efter avtjänat straff kan komma tillbaka till samhället. Här behöver analysen breddas.

Inom tio år kan Sverige ha flest människor inlåsta i fängelse i hela EU, enligt Kriminalvårdens generaldirektör. Effekterna blir ökad trängsel, överbeläggning och ökade risker för både de intagna och personalen.

När det blir det mer av bara ”förvaring” och mindre av rehabilitering går fängelserna från att erbjuda kriminalvård till att de facto skola in unga i ännu djupare kriminalitet. Då frodas en bitterhet och avsaknad av tillit till samhället. Ut kommer då något som är värre än det som spärrades in: en härdad kriminell som har fått högre status, fler kontakter samt ökad beslutsamhet och hänsynslöshet. Det gör att den allt grövre kriminaliteten bara späs på. Nya oskyldiga drabbas. Fler brottsoffers människovärde kränks.

vi kan inte bara fortsätta att fylla på allt mer omänskliga fängelser i all oändlighet

Det är dags att bryta denna onda spiral – inte förvärra den. Visst måste fler grova gängkriminella spärras in. Men vi kan inte bara fortsätta att fylla på allt mer omänskliga fängelser i all oändlighet. Eller frånhända oss ansvaret genom att hyra fängelseplatser utomlands. Sverige har lite att vinna på en utveckling som i USA, där 2,2 miljoner människor sitter i fängelse. Det finns smartare lösningar, såsom ökad användning av fotbojor och villkorlig frigivning när det är rimligt.

Viktigast är dock att lägga stor kraft på att förebygga att så många unga ens hamnar i kriminalitet. Även det handlar om människovärde – utan att vara naiv. Här stavas lösningen full sysselsättning, att bryta skol- och boendesegregationen och en fungerande välfärd.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken