Berga äldreboende fick kritik av Arbetsmiljöverket

Ledningen på Berga äldreboende, där var tredje boende avlidit i covid-19, avvisade skyddsombudets anmälan som ogrundad. Men dokument visar att Arbetsmiljöverket tidigare återkommande kritiserat boendet för brister i arbetsmiljöarbetet.

Kritiken har varit hård mot bolaget Ansvar & Omsorg efter larmet om att 27 av 96 boende avlidit i covid-19 på Berga äldreboende i Solna. Vd:n Sakarias Mårdh kritiserade Kommunals skyddsombuds anmälan till Arbetsmiljöverket.

– En anmälan är inte alltid en enda sanning. Och det är inte heller Arbetsmiljöverket som kommit med de här synpunkterna utan en person på Kommunal, säger Mårdh till tidningen Mitt i.

Men faktum är att äldreboendet Berga tidigare har fått tung kritik av just Arbetsmiljöverket. Det visar AiPs genomgång av inspektioner och korrespondens mellan myndigheten och A&O Temabo.

Vd Sakarias Mårdh deltog själv i ett möte i juni 2019 där Arbetsmiljöverket kritiserade att brister inte åtgärdats:

”ni (har) inte dokumenterat de risker som ni hade kunskap om sedan tidigare samt gjort en kompletterande undersökning av de bakomliggande orsakerna till bristerna”.

Framför allt kritiserar Arbetsmiljöverket brist på ”systematiskt arbetsmiljöarbete”, det vill säga att kartlägga och dokumentera risker och arbetsmiljöproblem.

”av ert svar så framkommer det att ni, delvis och inte fullt ut, har levt upp till att efterleva rutinerna för att undersöka och riskbedöma arbetsmiljöförhållanden som har betydelse för er verksamhet.”

Bland de faktorer som Arbetsmiljöverket i oktober 2018 lyfter som viktiga för boendet att se över och riskbedöma finns ”smitta”.

Brister som väl har upptäckts har avfärdats för lättvindigt.

”ni har identifierat risker och/eller arbetsmoment som kan innebära en risk för era medarbetare men ni har bedömt dessa risker som ”ingen risk”. Exempelvis att era boenden behöver hjälp med förflyttningar. Ni uppvisar ett flertal riskbedömningar och dessa ifyllda och bedömda på ett likartat sätt.”

Arbetsmiljöverket slog 2018 bland annat ned på dålig hygien, att de manliga anställdas omklädningsrum var trångt och smutsigt och saknade både toalett och dusch.

Ansvar för riskbedömning hade lagts över på anhöriga och brister som påtalas avfärdats för lättvindigt.

”Man har inte upprättat någon riskbedömning och handlingsplan i verksamheten mer än för boenden och utifrån hot och våld…

…säger att det är kontaktperson som är ansvarig för att göra och initiera och dokumentera undersökning och riskbedömning för boende.”

I juni 2019 har Berga äldreboende fortfarande inte rättat till alla brister. Enligt enhetschefen Angela Plambeck beror det på ”att det inte har funnits tid”.

Av protokollen framgår stora brister i dialogen med de anställda, något som lyfts som en viktig faktor under coronapandemin, när det gäller att upprätthålla smittskyddsregler.

På arbetsplatsträffarna kommer endast var femte anställd, cirka 20 av 100. Få tar del av informationen i efterhand via dator. I en medarbetarenkät som gjordes deltog endast hälften.

”Svårighet med att nå ut med information och att det kan leda till kommunikationssvårigheter kommer upp flera gånger under inspektionen” (…) ”ni har därmed svårt att säkerställa att information ut i organisationen fungerar men också tillbaka till ledningen”, skriver Arbetsmiljöverket och uppmanar företaget att ”utreda brister i information och kommunikation”.

Det ska visa sig smärtsamt träffande när coronaviruset slår till.

14 oktober 2019 skickar så A&O Temabo in en handlingsplan till Arbetsmiljöverket. Alla krav ska ha tillgodosetts.

– I december 2019, efter kompletterande svar från arbetsgivaren, gjordes en uppföljande inspektion där vi konstaterade att de brister vi ställt krav på hade åtgärdats samt att en handlingsplan, som beskrev hur de arbetar vidare med arbetsmiljön inom verksamheten, upprättats. Ärendet avslutades därmed, säger arbetsmiljöinspektör Carolina Hök.

Anette Lundgren, kvalitetsansvarig på A&O Temabo, skriver angående ”smitta” att:

”Basala hygienrutiner ska vara kända av alla. Rutiner finns för specifik smitta.”

Men sex månader senare, 21 april 2020, kommer larm om det det motsatta. Då får Arbetsmiljöverket in en anmälan om ingripande enligt arbetsmiljölagen på Berga äldreboende.

Kommunals regionala skyddsombud Stefan Ehn skriver att att: ”Det finns även en stark upplevelse av brist på information runt hur den skyddsutrustning som finns ska användas”…

”personal rör sig (hindersfritt) mellan avdelningar med såväl smittade som osmittade, i samma arbetskläder och med samma munskydd, med risk för ytterligare smittspridning”.

Arbetsmiljöverkets tillsyn var en del av en nationell insats mot äldreomsorgen 2017-2019. Bristerna på Berga äldreboende är rätt typiska för branschen.

– Flertalet av de brister som noterades på Berga äldreboende var brister som vi även såg på många andra arbetsställen som vi inspekterat inom äldreomsorgen. I huvudsak handlar bristerna på flertalet arbetsplatser om vikten av att ha rutiner för ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete på plats. Det innebär att systematiskt undersöka, riskbedöma arbetsmiljöförhållanden för att vidta rätt åtgärder för att minimera risken för att personalen drabbas av ohälsa eller olycksfall relaterat till arbetet, säger arbetsmiljöinspektör Carolina Hök.

AiP har tidigare rapporterat om att moderbolaget Ansvar & Omsorg i Sverige AB 2018 delade ut 14,6 miljoner kronor till ägarna. Ledningen valde då att avstå från att kommentera.