Aylin Fazelian: Det är dags för ett förskolelyft!

Förskolan i dag är så mycket mer än barnomsorg, det är skolväsendets första steg med dess egna läroplan. Ändå betraktas allt för ofta förskolan som enbart barnpassning. I de flesta kommuner begränsas barnens deltagande i förskolan om ens föräldrar är arbetslösa, sjukskrivna eller föräldralediga.

Jag menar att rätten till lärande inte kan vara avhängigt föräldrars sysselsättning. Alla barn ska ha rätt till lika många timmar i förskolan. Men vägen dit förutsätter ett rejält förskolelyft; för mindre barngrupper, ökad likvärdighet mellan landets förskolor och förbättrad arbetsmiljö för förskolepersonalen. 

Forskning visar att deltagande i förskola ger stärkta förutsättningar genom livet. Barn som har gått i förskola har exempelvis bättre språkliga och kognitiva förutsättningar, når högre kunskapsresultat i grundskolan och har bättre psykisk hälsa än barn som inte har gått i förskola. 

Studier har också visat att kriminalitet och drogproblem under ungdomsåren är mindre vanligt hos de individer som gått i förskola som barn. I vuxen ålder har de som gått i förskola högre utbildningsnivå, högre sysselsättningsgrad och högre inkomst än de som inte har deltagit i förskolans verksamhet.

Barn som har gått i förskola har exempelvis bättre språkliga och kognitiva förutsättningar, når högre kunskapsresultat i grundskolan och har bättre psykisk hälsa än barn som inte har gått i förskola. 

Utifrån forskningen, är förskolan därmed bland det viktigaste vi har för att sätta stopp för de växande klassklyftorna i vårt samhälle men också för att stoppa kriminaliteten och bryta segregationen.  

För det hänger ihop. Samhällen med stora ekonomiska skillnader är samhällen som glider isär, då växer otryggheten, då frodas kriminalitet, då minskar tilliten mellan människor och tilliten gentemot institutioner.

Och fastän förskolan i Sverige är helt fantastisk, med en internationell nöjdhet bland föräldrar som ligger i topp i världen, engagerad personal och egen läroplan, så speglar också förskolans utveckling de senaste åren våra samhällsproblem.

Barn till arbetslösa och barn till nyanlända går i lägre utsträckning i förskolan och det råder stora skillnader i kvalitet mellan landets olika förskolor. Samtidigt har förskolan kommit att bli utsatt för enorma marknadskrafter och blivit till en mycket lönsam verksamhet för de stora koncernerna. Genom lägre andel utbildad personal, nedskärningar på bemanning och stora barngrupper kan stora vinstuttag åstadkommas på kort tid. 

Vårt mål borde tveklöst vara en förskola för alla barn på lika villkor och då måste förskolans grundförutsättningar stärkas.  

Vi behöver återta den demokratiska kontrollen över förskolan och stoppa vinstuttagen. Varje skattekrona avsedd för barnens lärande ska gå till just det. Det vore en god början på ett förskolelyft som också behöver innefatta mer resurser för ökad likvärdighet och kvalitet i landets alla förskolor, mindre barngrupper och inte minst satsningar på barnskötarutbildningen och fler utbildningsplatser för förskolelärare.  

Vårt mål borde tveklöst vara en förskola för alla barn på lika villkor och då måste förskolans grundförutsättningar stärkas.  

För oss socialdemokrater är visionen tydlig. Alla barn ska vara fria att utvecklas som individer, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Och då är jämlikheten frihetens förutsättning. 

Behoven av satsningar på förskolan kan sammanfattas som att ett samhälle döms bäst utifrån de möjligheter som ges barnen. Politikens viktigaste uppgift måste därför vara att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och deras rätt att nå sin fulla potential. 

Låt oss börja med barnen i arbetet för ett bättre Sverige.

Aylin Fazelian är riksdagsledamot (S) och ordförande för Göteborgsområdets partidistrikt