AiPs enkät: Viktigast att stå upp mot högerpopulismen

Hotet mot demokratin och att stå upp mot högerpopulismen är den viktigaste EU-frågan just nu, anser socialdemokratiska partimedlemmar som svarat på AIPs unika enkät.

Klimatet? Putins anfallskrig mot Ukraina? Vilken fråga tycker egentligen S-medlemmarna är den viktigaste EU-frågan? 

Drygt en vecka innan Europaparlamentsvalet skickade Aktuellt i Politiken ut en enkät till partimedlemmar där vi ställde en rad frågor kopplade till det kommande valet.

AiP skickade ut enkäten till närmare 64 000 partimedlemmar som fick svara anonymt på frågorna. Vi fick 7 400 svar.

På frågan om man tänker kryssa någon kandidat svarade över hälften, 57 procent, att det tänker de.

När S-medlemmarna ombads att välja vilken de anser är den viktigaste EU-frågan fick de fem svarsalternativ att välja mellan och svaren föll ut enligt följande: ”Stärka stödet till Ukraina och stå starkare mot Putin” (21,4 procent), ”minska klimatutsläppen” (19,5 procent), ”stoppa den gränsöverskridande brottsligheten” (6,3 procent), ”få ordning på migrationen” (2,3 procent).

Det alternativ som fick överlägset flest svar var dock ”stå upp för demokratin mot högerpopulismen” som hela 46,4 procent av de svarande anser är den viktigaste EU-frågan just nu.  

Det är uppenbart att ytterhögerns framfart i Europa, men även Tidöpartiernas agerande på en rad områden som påverkar demokratin i Sverige, oroar S-medlemmarna. 

Att S-medlemmarna rankar demokratifrågan och kampen mot högerpopulismen så högt är inte alls konstigt, enligt partisekreterare Tobias Baudin, givet den senaste tidens händelseutveckling.

– Samtidigt som vi har ett krig i Europa gör högerpopulistiska och auktoritära krafter allt i sin makt för att splittra oss. Det har inte minst blivit tydligt de senaste veckorna där det uppdagats att Sverigedemokraterna, det största partiet i regeringsunderlaget, driver en trollfabrik. Där har man bland annat spridit rysk propaganda och budskap som gynnar Putin och hans imperialistiska ambitioner. Det är en väldigt oroväckande utveckling. Fram till 9 juni har vi möjlighet att rösta för en annan utveckling – där vi väljer sammanhållning, inte splittring, säger Tobias Baudin.  

På frågan om viktigaste EU-frågan fanns också möjlighet att lämna frisvar. Här återkom flera frågor, bland annat jämställdhet och mänskliga rättigheter, hälso- och sjukvården, arbetslösheten, utjämna ekonomiska klyftor, Israel-Palestina, skogs- och fiskerifrågor, fackliga rättigheter och den svenska modellen, aborträtten, utträde ur Nato och arbetsmarknadskriminaliteten.

”Påminna om EUs tillkomst, att värna freden i hela Europa. Just nu pågår krig som inte bara orsakar människors död och lidande utan även en miljöförstörelse som inte ens världens biltrafik kan överträffa. Freden är det viktigaste”, skriver någon.

Fler exempel ur fritextsvaren: 

”Minska klyftan mellan Europas fattiga och de superrika, det gäller såväl för enskilda länder som för hela EU”.

”Avskaffa den förödande nyliberalismen med dess styr- och kontrollsystem New Public Management”.

”Få ordning på arbetsmarknaden med starka fackliga förtecken och starka åtgärder mot kriminaliteten som finns i bl.a bygg och anläggningsbranschen”.

”Att EU står upp för mänskliga rättigheter i Palestina och tvingar Israel att följa internationell rätt.”

”Förskingring av våra skattepengar till skatteparadis!”

”Göra jordbruket mer lönsamt och möjliggöra att det småskaliga jordbruket kommer tillbaka.”

”Stoppa skövlingen av fisk i Östersjön och förbjud monstertrålare.”

Det är sannolikt de mest aktiva och engagerade medlemmarna som valt att svara på enkäten. Det syns kanske i att så många av dem uppger att de tänker rösta i valet. Hela 98,3 procent. 57 procent uppger också att de kommer att kryssa en kandidat, medan 28 procent svarar nej och 15 procent uppger ”vet ej”. Närmare 40 procent svarar vidare att de redan har deltagit i en kampanjaktivitet. 

AiPs undersökning ger också en indikation om att S-medlemmarna blivit mer positivt inställda till EU. 

43,4 procent av de svarande uppger att de blivit mer positivt inställda de senaste 5–10 åren, medan endast 10 procent svarar att de blivit mer negativa. 

Och på frågan ”Anser du att det finns fler fördelar än nackdelar med EU-medlemskapet för Sveriges del?” uppger 75,5 procent av de svarande att de ser fler fördelar. Bara 4,7 procent svarar att de ser fler nackdelar.  

En annan enkätfråga berör hur medlemmarna upplever hotet från Putins anfallskrig. Och här är det tydligt att det finns en stor oro bland S-medlemmarna för hur en fortsatt invasion av Ukraina kommer att påverka livet i Sverige. 

Närmare 77 procent svarar att de känner mycket stor eller ganska stor oro för att en fortsatt invasion av Ukraina ska påverka våra liv i Sverige.

Så gjordes undersökningen

AiPs enkät skickades ut till socialdemokratiska medlemmar via enkätverktyget Questback under perioden 25 maj–30 maj. 7 401 svarade.