6 högerlögner att hålla koll på i valrörelsen

Att högerpartierna nu så tydligt intar ett Trumpliknande förhållningssätt till sanningen och politiken är illa. Foto: Shutterstock.

Efter åtta år med socialdemokratiska statministrar och bara drygt tre veckor kvar till valet har Moderaterna fortfarande inte lyckats skapa ett övertag i opinionen för sitt alternativ. Det skapar en desperation, som märks genom att samtliga högerpartier nu lägger stor kraft på att sprida en mängd rena lögner – och trappa upp aggressiviteten och hånfullheten i retoriken. Resultatet kan bli den smutsigaste högerkampanjen på länge – och ökad polarisering.

De svenska väljarna har de senaste månaderna fått se en lång rad exempel på skräckpropaganda från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det är viktigt att inte låta dessa lögner stå oemotsagda. Låt oss därför titta närmare på hur det egentligen ligger till:

  1. ”S vill återinföra fastighetsskatten”. Moderaterna har – liksom SD och KD – vid upprepade tillfällen påstått att Socialdemokraterna vill och kommer att återinföra fastighetsskatten. Ulf Kristersson har till och med själv spridit detta påstående, bland annat i sina Almedalstal och sommartal.

Fakta: Socialdemokraterna fattade på sin partikongress i november 2021 ett tydligt beslut att säga nej till en fastighetsskatt. Det har även varit den socialdemokratiska linjen tidigare. Visst fanns det några ombud och distrikt som ville ha en sådan, men de förlorade stort. Både innan och efter det har Magdalena Andersson varit tydlig med att Socialdemokraterna inte vill införa någon fastighetsskatt. Att Moderaterna trots allt detta helt felaktigt påstår att Socialdemokraterna ändå vill och kommer att införa en fastighetsskatt är mycket anmärkningsvärt.

  1. ”Elbristen är Socialdemokraternas fel.” Både Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna torgför nu budskapet att Socialdemokraterna ligger bakom en elbrist i Sverige.

Fakta: Det råder ingen elbrist i Sverige i dag. Tvärtom har vi ett elöverskott, och exporterar mycket el till andra länder inom EU. Däremot kommer vi att behöva mer el framöver. Mycket mer el. Det tar Socialdemokraterna ansvar för. Redan i juni presenterade energiminister Khashayar Farmanbar och klimatminister Annika Strandhäll en kraftsamling för att öka elproduktionen i Sverige från alla fossilfria energikällor: vattenkraft, vindkraft, biobränslen, solenergi och kärnkraft. Tyvärr säger högerpartierna nej till en bred blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken, vilket näringslivet och industrifacken har efterlyst.

Det har redan tidigare varit tillåtet att bygga nya kärnkraftsreaktorer, men ingen har varit beredd att göra de mycket stora och dyra investering som har krävts. Och de kärnkraftverk som finns och har funnits måste givetvis svara upp mot rimliga säkerhetskrav. Om ägarna inte tycker att det är värt att göra de investeringarna, så är det inget som regeringen eller Socialdemokraterna kan anklagas för.

Socialdemokraterna är positiva till kärnkraft som en del av en fossilfri energimix, och är även öppna för ny kärnkraft – exempelvis via de nya, små modulära reaktorerna som bland annat statliga Vattenfall är öppna för att investera i. De höjda elpriserna beror inte i första hand på elproduktionen i Sverige, utan på att den svenska elmarknaden är sammankopplad med den europeiska, som nu upplever höjda energipriser på grund av att Putin har börjat strypa tillgången till rysk gas i EU-länder. Dessa länder behöver göra sig oberoende av rysk gas. Vilket Sverige i hög utsträckning redan är.

  1. ”Sossepriser: inflationen är Socialdemokraternas fel”. Samtliga högerpartier påstår att det är Socialdemokraternas fel att räntorna och priserna på livsmedel, drivmedel och annat nu ökar.

Fakta: Samtliga seriösa bedömare pekar på att det är Putinrysslands krig mot Ukraina, sanktionerna mot Ryssland och de störningar i den internationella handeln även från pandemin, samt sänkta förväntningar hos hushållen som ligger bakom inflationen. Möjligtvis kan de omfattande stöd till hushållen som regeringen har gett inte minst för att kompensera just för de höjda el- och drivmedelspriserna anklagas för att spä på inflationen. Men det blir lätt ett cirkelresonemang, och högeroppositionen har liknande förslag. Det är alltså ”Putinpriser”, inte ”sossepriser” som tynger hushållen. S för en seriös politik för att mildra effekterna av prisökningarna – men inte till priset av att statsfinanserna undergrävs.

  1. ”S vill bussa elever för att bryta skolsegregationen”. Högerpartierna påstår att Socialdemokraterna föreslår att skolsegregationen ska brytas genom att elever med utländsk bakgrund, som bor i ett område, ska tvingas åka buss till en annan del av kommunen för att gå i skola där.

Fakta: Socialdemokraterna har presenterat flera förslag för att bryta skolsegregationen. Bland annat vill man verka för mer blandade elevgrupper, ändra skolvalssystemet så att kötid inte är ett tillåtet urvalskriterium (vilket har visat sig bidra kraftigt till skolsegregationen). Men att tvinga elever att ta buss över halva kommunen för att de ska gå på en annan skola än i dag är inget som Socialdemokraterna har föreslagit. Även detta påstående från högerpartierna är alltså falskt.

  1. ”I sossarnas Sverige kommer det kunna byggas vindkraftverk precis vid folks tomter, utan att de får möjlighet att säga nej till det.” Högerpartierna driver påståendet att S vill låta vindkraftägare bygga vindkraftverk precis där människor bor.

Fakta: Socialdemokraterna är positiva till utbyggnaden av vindkraft. Det behövs för att säkra tillgången till fossilfri el och klara klimatomställningen. Men S vill inte häva det kommunala inflytandet över tillstånd för att bygga vindkraftverk – inklusive berörda hushålls möjligheter att komma med synpunkter. Däremot vill S förenkla tillståndsprocessen, så att kommuner som först har sagt ja till vindkraft på en viss plats inte i sista stund ska kunna ändra sig och plötsligt säga nej. Men grunden för S är alltid att vindkraftverk ska byggas där de stör både människor och natur så lite som möjligt. Högerpartiernas påstående är alltså djupt missvisande.

Det är en nidbild att många människor skulle leva bättre på ersättningar och bidrag än genom att ta ett arbete.

  1. ”I sossarnas Sverige lönar det sig inte att arbeta. En somaliskfödd sexbarnsmamma tjänade mindre på att börja jobba än på att gå på bidrag.” Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har vid upprepade tillfällen drivit det klassiska moderatkravet att det ska löna sig att arbeta i Sverige, för att motivera sänkta skatter och sänkta ersättningar från trygghetsförsäkringar samt barnbidrag och bostadsbidrag.

Fakta: Det lönar sig i princip alltid att arbeta i Sverige. Det är en nidbild att många människor skulle leva bättre på ersättningar och bidrag än genom att ta ett arbete. Så ser det inte ut. Tvärtom. Att leva på försörjningsstöd är exempelvis mycket tufft, och innebär att man behöver sälja sina få ägodelar och leva på existensminimum. Men framför allt ska man inte kunna välja att ”gå på bidrag” (som Moderaterna uttrycker det) i stället för att arbeta.

Socialdemokraternas linje är i detta hänseende tydligt: Alla som kan arbeta ska arbeta. Det innebär att även Socialdemokraterna är beredda att strama åt vissa ersättningar för att stimulera fler hushåll med människor som håller på att etablera sig i Sverige att se till att alla vuxna – både kvinnor och män – arbetar.

Men det är en stor skillnad jämfört med Moderaterna, som är beredda att sänka ersättningarna från trygghetsförsäkringar och nödvändiga bidrag för alla – och se till att färre omfattas av dessa delar av trygghetssystemen. Det skulle slå hårt mot låginkomsttagare – för att finansiera skattesänkningar som oftast gynnar höginkomsttagare.

Till detta kan nämnas att andelen hushåll med minst sex (6) barn i Sverige är extremt låg: endast en halv promille av hushållen har så många barn. Att motivera försämringar av trygghetssystemen för alla med sådana extremt sällsynta fall är högst tveksamt.

Detta är några få exempel av alla de uppenbara lögner och djupt missvisande påståenden som högerpartierna pumpar ut i valrörelsen. Det är ett djupt ohederligt sätt att driva valkampanj på. Som kanske vittnar om desperation över att de trots åtta år i opposition ändå inte har lyckats vända opinionen. Men att högerpartierna nu så tydligt intar ett Trumpliknande förhållningssätt till sanningen och politiken är illa.

Sverige behöver seriösa och partier som med ärliga argument ger väljarna en tydlig bild av vad valet handlar om. Detta bidrar tyvärr bara till politikerförakt. Vilket dock inte tycks spela så stor roll för partier som inte vill att politiken ska ta ansvar för samhällsproblemen.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken.