Sverige behöver en ny flygstrategi

Regeringen måste gå från ord till handling, för att säkra ett välfungerande nät av flygplatser i hela Sverige

Sverige är beroende av att vi har en väl utvecklad infrastruktur. Nu behöver S-regeringen gå från ord till handling och ta fram en ny flygstrategi.

För 24 år sedan, år 1998, togs ett beslut om ett sammanhållet flygplatssystem för hela Sverige.

Där framhöll den dåvarande socialdemokratiska regeringen att ”luftfartens infrastruktur måste ur transportpolitisk synvinkel betraktas som ett sammanhållet system – en flygplats förutsätter en annan. Staten har enligt de allmänna transportpolitiska principerna ett ansvar för detta system av interregionala och internationella förbindelse. I många regioner med dålig alternativ trafikförsörjning spelar dessutom flyget en avgörande roll för de transportpolitiska målen om tillgänglighet”. Regeringen föreslog vidare att ”staten skulle ta ett ökat ansvar för driften av de kommunala flygplatserna”.

Ovanstående citat speglar enligt min åsikt den verklighet som vi lever i idag. Inte minst i Kalmar län.

I november förra året beslutade Socialdemokraternas partikongress om nya politiska riktlinjer. I inledningen på skriften ”Vi bygger landet – Antagna riktlinjer” så betonas att ”klyftorna mellan stad och land har vuxit. Klyftorna måste minska och Sverige ska hållas samman.”

Vad som gäller nu är att gå från ord till handling.

I avsnittet En hållbar infrastruktur som bygger samman Sverige står följande:
”Transportslagen hänger ihop och är beroende av varandra. Investeringar sluter klyftor mellan stad och land. Ett välfungerande nät för beredskapsflygplatser för ambulansflyg, brandflyg och höjd beredskap ska vidmakthållas. Det ska finnas en hållbar och tillgänglig flyginfrastruktur i hela landet.”

Allt som har nämnts ovan kan jag ställa upp på till hundra procent. Vad som gäller nu är att gå från ord till handling.

Det är bra att regeringen tagit fram ett förslag på ytterligare 100 miljoner kronor som ett statligt tillskott till landets regionala flygplatser. Det är också bra att man från ansvarig minister säger att det pågår ett arbete i infrastrukturdepartementet om flygplatsstrukturen.

Men under tiden som arbetet pågår så befinner sig många flygplatser under mycket svåra förhållanden och riskerar att läggas ner. Det är därför otroligt viktigt att en ny flygstrategi påskyndas, där man tar hänsyn till de behov som finns, så att det även i framtiden finns tillgång till ett välfungerande nät av flygplatser i hela Sverige.

Krister Örnfjäder
Västervik